Controversiële 'geheime' budgetnota na fel debat goedgekeurd door Raad van Bestuur

Inschrijvingsgeld doctorandi verdubbelt, verlofdagen onder druk

De besparingen die in de nota worden aangekondigd zijn niet min. Schamper kon het document inkijken en zet hieronder enkele opvallende elementen op een rijtje. De doctoraatsstudenten en het niet-academisch personeel lijken het grootste gewicht van de besparingen te zullen dragen.

Gisteren (11/1) werd er in de Raad van Bestuur (RvB) fel gedebatteerd over de nota "Kerntakendebat en strategische visie op een meerjarenbegroting in evenwicht". Dat voorstel bevatte een aantal controversiële elementen, waarvan het grote publiek aan de universiteit onmogelijk op de hoogte kon zijn. De rector en zijn team hadden de RvB-leden immers gevraagd om de nota vertrouwelijk te houden. Toen Schamper gisteren voor het eerst een deel van de inhoud kon publiceren, was dat de eerste keer dat studenten en personeel konden weten waarover er gestemd zou worden.

Moeizame stemming

De nota werd uiteindelijk goedgekeurd, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De vergadering duurde enkele uren, en zelfs dan konden de rector en vicerector geen meerderheid bij de interne geledingen in de Raad verwerven. Volgens sommigen zou de rector zich bovendien bijzonder defensief gedragen hebben tijdens de discussie. De nota werd gered doordat het Zelfstandig Academisch Personeel (de proffen) niet tegen stemden en omdat de externe geledingen (Vertegenwoordigers openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus en Vertegenwoordigers UZ Gent) meegingen in de redenering van het rectorale team. De uitslag was uiteindelijk: 19 stemmen voor, 2 onthoudingen en 10 stemmen tegen. Van de geledingen waar zich UGent-personeel of -studenten in bevinden, stemde dus meer dan de helft tegen het voorstel: zowel de studentenvertegenwoordigers als het Assisterend Academisch Personeel (AAP) en het Administratief en Technisch Personeel (ATP) stemden tegen, en de proffen (ZAP) waren niet eensgezind over het voorstel. Uit hun geleding zouden de onthoudingen afkomstig zijn.

Vicerector en rector

Inschrijvingsgeld doctorandi verdubbelt

Maar wat staat er nu concreet in de controversiële nota? Nu de rector de vertrouwelijkheid van de nota heeft opgegeven, en het risico op een verstoring van de sereniteit en mogelijke desinformatie dus volledig verdwenen is, had Schamper de kans om het volledige document in te kijken. Hieronder worden enkele opvallende elementen aangehaald uit het lijvige (44 pagina's, we hebben al dunnere syllabi gestudeerd) document. De algemene tendens bestaat uit een verhoging van inschrijvingsgelden voor bepaalde groepen en snoeien in de personeelskosten. Het ZAP lijkt minder in de klappen te delen.

Voor "sommige manama's" zou het inschrijvingsgeld verhoogd worden

Voor studenten lijken de gevolgen relatief beperkt te blijven, maar ze zijn niet onbestaande. Ten eerste zou voor "sommige manama's" het inschrijvingsgeld verhoogd worden. Dat lijkt het enige directe gevolg van het goedgekeurde voorstel voor de 'gewone' student. De doctoraatsstudenten daarentegen zullen wellicht minder gelukkig worden van dit voorstel. Hun inschrijvingsgeld vermenigvuldigde dan niet met factor 4, zoals eerst op tafel lag, maar werd wel verdubbeld. Doctorandi zullen voortaan ieder jaar moeten betalen, in plaats van enkel in het eerste en laatste jaar van hun opleiding. Volgens de nota gebeurt dat "zodat de reële kost en de uitgebreide omkadering beter in het studiegeld gereflecteerd worden zonder doctoreren daarmee 'onbetaalbaar' of afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen bij de promotor te maken."

Het UGent-personeel zou verlofdagen verliezen

Daarnaast wil de UGent ook bij internationale studenten aankloppen om extra geld te vinden. Voor studenten buiten de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zal het studiegeld verhoogd worden. Hoeveel hoger het wordt, staat niet specifiek vermeld. Verderop in de nota valt dan weer te lezen dat de universiteit verwacht geld te kunnen halen uit een hoger aantal internationale studenten. Hoe beide doelstellingen verzoend kunnen worden, wordt niet beschreven.

ATP en AAP misnoegd

Kind van de rekening van deze nota lijkt echter het ATP te zijn. In het voorstel werden, zoals verwacht, een reeks afstotingen en besparingen voorgesteld. Zo staat er dat de transport- en uitleendienst van de UGent geoutsourcet zal worden, net als de kinderdagverblijven. Er wordt expliciet vermeld dat het daarbij niet om privatiseringen hoeft te gaan, maar de mogelijkheid wordt ook niet uitgesloten. Het Pand, het klasserestaurant van de universiteit, zou sluiten. In de tekst staat een vage mogelijkheid tot alternatief, dat dan in studentenrestaurant De Brug verwerkt zou worden, maar erg concreet is de uitwerking daar niet van. Ander restogerelateerd nieuws: eten in de studentenresto's wordt 50 % duurder voor het personeel. Verder wordt er gewag gemaakt van een "rationalisatie" van de personeelsinzet op verschillende UGent-diensten, waarmee een paar honderdduizend euro bespaard zou kunnen worden. Bij het ATP is men geneigd dit te interpreteren als een mogelijkheid om jobs te schrappen bij reorganisaties. Ook wordt er gemorreld aan de hospitalisatieverzekering van sommige personeelsleden. Dat zou volgens de ATP-vertegenwoordigers vooral de oudere werknemers kunnen raken. Iets wat ten slotte wel in de tekst vermeld wordt, maar nog niet verrekend is, is de mogelijkheid dat het UGent-personeel verlofdagen zou verliezen.

Rond de manier waarop het voorstel geconstrueerd en goedgekeurd werd, hangt een zweem van achterkamerpolitiek

In een reactie aan hun achterban, waren de ATP-vertegenwoordigers alvast duidelijk: volgens hen bestaat er geen breed draagvlak binnen de UGent. Zij beroepen zich daarvoor op het feit dat de studenten, AAP, ATP en een stukje van het ZAP tegen het voorstel hebben gestemd. De vertegenwoordigers geven aan zeker open te staan voor een grondige hervorming, maar vinden de maatregelen zoals ze nu bestaan "asociaal".

Door het rectoraal team werd geweigerd om bepaalde elementen uit de nota te expliciteren

Ook bij het AAP zijn negatieve geluiden te oren. Ze zijn enerzijds tevreden dat de Raad van Bestuur niet is meegegaan in het pleidooi van het rectoraal team om het inschrijvingsgeld voor doctorandi te verviervoudigen. "We menen namelijk dat drempels om een doctoraat te behalen nooit financieel van aard mogen zijn", klinkt het. Wellicht zal de verdubbeling van het inschrijvingsgeld dus wel op enig ongenoegen stuiten. De AAP-geleding hekelt ook dat in de nota "veel elementen onvoldoende zijn uitgewerkt om er vandaag vertrouwen aan te geven. Wij waren bereid het rectoraal team het mandaat te geven om deze elementen verder te expliciteren omdat we de idee van een strategische hervorming van onze universiteit steunen." Ze betreuren het dat er door het rectoraal team geweigerd werd om bepaalde elementen uit de nota te expliciteren. "Als bestuurders vinden we het echter essentieel enkel datgene goed te keuren wat geëxpliciteerd is, zeker in de context van een belangrijk debat als een kerntakendebat."

Rector in mondmaskerloze tijden

In de nota wordt er uitdrukkelijk gesproken over de "typische cultuur van overleg en participatie aan de UGent". Dat kan ironisch overkomen, gezien de quasi stiekeme uitwerking van de nota zelf. Zoals er in een vorig artikel werd aangehaald, wilde niemand van de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur officieel reageren, omwille van het vertrouwelijke karakter van de nota en de angst dat die zou leiden tot valse ideeën bij het publiek. Op zich een nobel streven, maar dit getuigt niet van de overleg, noch van de participatie die zo hoog in het vaandel zou worden gedragen. Daarnaast wordt in de nota zelf beschreven hoe de nota tot stand kwam door vertrouwelijke gesprekken met de decanen, directeurs en beheerders aan de universiteit. Rond de manier waarop het voorstel geconstrueerd en goedgekeurd werd, hangt daarom een zweem van achterkamerpolitiek.

De verdubbeling van het inschrijvingsgeld is voor alle duidelijkheid een voorstel van de rector en vicerector. Dit vraagt een wijziging van decreet en dus een akkoord op niveau an de VLIR en de Vlaamse Regering. Maar de Raad van Bestuur heeft het dus wel goedgekeurd.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen