Geheime nota Raad van Bestuur: besparingsgolf bij UGent op komst?

Doctoreren wellicht veelvoud duurder

Vandaag (11/1) stemt de Raad van Bestuur over een voorstel dat de werking van de UGent ingrijpend kan veranderen. Behalve wie in de Raad zetelt, heeft nog niemand het voorstel mogen inkijken. De kans bestaat dat studenten en personeel voor een voldongen feit geplaatst worden.

"Kerntakendebat en Strategische Visie op de Meerjarenbegroting in evenwicht": dat is de naam van een vertrouwelijk document dat in november op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent boven water kwam. Sindsdien heeft de nota nogal wat stof doen opwaaien. Al midden december uitte de socialistische vakbond ACOD UGent op zijn Facebookpagina bezorgdheden rond de mogelijke privatisering en commercialisering van de kinderdagverblijven die de universiteit uitbaat.

"Asociale voorstellen"

Die zou volgens de vakbond deel uitmaken van wat ze een kerntakennota met "asociale voorstellen" noemt, en nefast zijn voor de kwaliteit van de kinderopvang volgens onderzoek door UGent-professor Michel Vandenbroeck. ACOD sluit zijn post af met een steek aan rector Van de Walle. In een verwijzing naar zijn coronabeleid klinkt het: "Rector Rik Van de Walle verdedigde in andere publieke debatten terecht het standpunt dat bij beleidsbeslissingen de stem van de wetenschap belangrijk is. Wij vragen dan ook om dat ook toe te passen op dit dossier." Het is al de tweede keer dat iemand dat standpunt tegen Van de Walle gebruikt. Het eerste voorval was bij de (mogelijke) boskap op campus Sterre. Ook toen was er een UGent-onderzoeker die betreurde dat er niet naar haar onderzoekswerk gekeken werd bij de besluitvorming van de universiteit.

Volgens het nieuwe voorstel zouden doctoraatsstudenten elk jaar opnieuw inschrijvingsgeld moeten betalen

In de post beweert ACOD dat het graag een publiek debat over de voorstellen wil: "Het personeel van de UGent moet inzage krijgen in de voorstellen, en er moet actieve participatie worden nagestreefd." De rector en zijn team zouden dat echter geweigerd hebben. Gevraagd naar meer informatie over de nota, antwoordde de UGent dat men er voorlopig niks over kwijt kon.

Een week later, op 22 december, plaatst het ACOD een Facebookpost op een zo mogelijk nog alarmerendere toon dan de eerste. "Zijn er nog meer privatiseringen gepland, en worden ook onze verlofdagen bedreigd?", valt er als titel te lezen. De vakbond beweert geruchten te hebben opgevangen over "een hele karrevracht aan asociale maatregelen" die in de nota zouden staan. Volgens de vakorganisatie gaat het over de privatisering en/of uitbesteding van de post- en transportdiensten van de UGent, het niet-vervangen van Het Pand (het duurdere restaurant van de UGent) en de schrapping van een aantal verlofdagen.

Noch het personeel van de universiteit, noch haar studenten weten met zekerheid wat er precies in de nota staat

Wat tot slot niet in de posts staat, maar volgens ingewijden wel op tafel zou liggen, is een verhoging van het inschrijvingsgeld voor doctoraatsstudenten. In het huidige systeem betalen doctorandi maar twee keer inschrijvingsgeld: één keer bij de start van hun doctoraat en één keer als ze doctoraat verdedigen. Volgens het nieuwe voorstel zouden zij elk jaar opnieuw inschrijvingsgeld moeten betalen. Daarenboven bestaat het voorstel om dat inschrijvingsgeld voor doctorandi zelf ook nog eens te verhogen. Aangezien doctoraten volgens de UGent zelf meestal tussen de drie en zes jaar duren, zou het hier dus om een forse verhoging van de kost voor doctoreren gaan.

Zwijgplicht

Geen van de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur wilde officieel reageren. Noch het Zelfstandig of Assisterend Academisch Personeel, noch het Administratief en Technisch Personeel, noch de studentenvertegenwoordigers, noch het team van de rector wensten een verklaring af te leggen. Een vaak gehoord argument is dat het vertrouwelijke karakter van de nota cruciaal is voor het welslagen van dit debat. De angst zou bestaan dat, als de nota publiek bekend raakt, er foute ideeën over de inhoud zullen ontstaan. Dat wil het rectorale team vermijden, zodat het debat in alle sereniteit kan plaatsvinden. Dat heeft wel tot gevolg dat noch het personeel van de universiteit, noch haar studenten op dit moment met zekerheid weten wat er precies in de zeer ingrijpende nota staat. De vakbond ACOD kant zich fel tegen het rectorale standpunt, omdat het sommige elementen uit de nota als "hoogst problematisch" ervaart.

Sereniteit

De voorbije dagen lijkt er dan toch iets te bewegen bij de Raad van Bestuur over het onderwerp. De verschillende geledingen kregen plotseling de kans om met hun achterban te overleggen. Studentenvertegenwoordigers kregen dus de toestemming om te overleggen met de studenten die zij vertegenwoordigen. Dat overleg pleegden zij vrijdagavond (7/1) met de Gentse Studentenraad (GSR). Navraag leerde dat andere studenten (en dus ook de Schamper-redactie) niet welkom waren op het overleg. Opnieuw werd de reden van de sereniteit aangehaald.

"Net omdat we dit ernstig nemen, willen we hierover in alle sereniteit overleggen" - het rectoraat

Normaal gesproken wordt er op de volgende Raad van Bestuur op 11 januari gestemd over het voorstel. Over de definitiviteit ervan is er overigens onenigheid. ACOD beweert dat het team van de rector de nota geheim wil houden tot hij definitief gestemd is, waarna er alleen nog over de modaliteiten gediscussieerd zou kunnen worden met de vakorganisaties. Elders klinkt het dan weer dat de Raad van Bestuur wel nog inspraak zou krijgen in wat ze moet goed- of afkeuren. Dat zou dan in de vorm van amendementen gebeuren.

De volledige inhoud van de nota is dus nog een mysterie voor iedereen die niet in de Raad van Bestuur zetelt. Het rectoraat wenst niet te reageren: "We willen dit debat evenwel niet voeren via publieke fora. Net omdat we dit ernstig nemen, willen we hierover in alle sereniteit overleggen."

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen