Wat is de politiek van plan met studenten?

Wat denken de partijen over de financiering van hoger onderwijs, studievoortgang en koten?

De verkiezingen komen eraan en dat kan grote gevolgen hebben voor studenten. De stemtest van VRT NWS besteedt echter geen aandacht aan het hoger onderwijs, dus maakte Schamper een overzicht van de verschillende partijstandpunten.

N-VA

Financiering universiteit:

De N-VA wil de financiering van het hoger onderwijs herevalueren. Hoe de partij dat concreet wil doen, is niet duidelijk. We weten wel dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weinig sympathie had voor de oproep om de beloofde financieringsmechanismen effectief uit te voeren, waardoor de UGent gedwongen moet besparen.

Studievoortgang:

Als regeringspartij met Onderwijs in de portefeuille, is het logisch dat de N-VA achter de harde knip staat die ingevoerd is tijdens de huidige legislatuur. Het doel is om de studie-efficiëntie te verhogen door betere begeleiding van studenten aan te bieden en de flexibiliteit binnen het hoger onderwijs in te perken.

Koten:

De partij wil renteloze leningen toekennen aan het hoger onderwijs om het kotentekort op te lossen. Die leningen zouden dan gebruikt worden om nieuwe basiskoten te bouwen en bestaande koten te renoveren.

Vlaams Belang

Financiering universiteit:

Vlaams Belang vindt dat de 'kleine duizend euro' inschrijvingsgeld die studenten betalen de kosten niet voldoende dekt. De partij wil een efficiëntere financiering van het hoger onderwijs, waarbij de verhoging van het inschrijvingsgeld of het goedkoper of duurder maken van bepaalde studierichtingen op basis van hun 'nut' geen taboe is.

Studievoortgang:

De partij ziet baat bij het invoeren van ijkingstoetsen voor alle richtingen. Daarnaast wil ze een nog strengere harde knip waarbij studenten binnen twee jaar voor al hun eerstejaarsvakken moeten slagen.

Koten:

Het partijprogramma bevat geen expliciet standpunt over studentenkoten. Tijdens parlementaire vergaderingen gaf de partij wel aan te willen focussen op de 'hoofdoorzaken' van het kotentekort: massamigratie en te veel studenten die de 'foute' richting volgen.

CD&V

Financiering universiteit:

De CD&V wil de financiële steun optimaliseren, zodat iedereen toegang krijgt tot het hoger onderwijs. De christendemocraten wensen ook een transparante en rechtszekere basisfinanciering voor universiteiten en hogescholen.

Studievoortgang: 

In het partijprogramma staat niets over studievoortgang. In een interview zei CD&V'er Brecht Warnez wel dat de partij niet tegen de harde knip van Ben Weyts is en dat ze extra studiebegeleiding voor studenten wil.

Koten:

Een kot is voor de tjeven een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het hoger onderwijs. De partij wil daarom extra investeren in sociale studentenwoningen en "het creatief benutten van onbenutte woongelegenheden".

Open VLD

Financiering universiteit:

De liberalen willen het financieringsdecreet van de Vlaamse Regering correct toepassen en nagaan of er een actualisering nodig is. Dit is de politieke manier om te zeggen dat afhankelijk van de context de partij misschien meer of minder geld dan origineel beloofd zal geven. De Open VLD streeft naar een zo open en toegankelijk mogelijk hoger onderwijs.

Studievoortgang:

De Open VLD kan zich vinden in niet-bindende ijkingsproeven. De partij laat weten voorstander te zijn van de harde knip, maar ziet het wel als maar één harde maatregel in een reeks van heel wat milder maatregelen zoals betere studiebegeleiding.

Koten:

Om het kotentekort aan te pakken, wil de Open VLD vooral inzetten op de markt. Door wettelijke drempels weg te halen, zou de markt de vraag beter kunnen volgen.

Vooruit

Financiering universiteit:

De sossen pleiten voor een "doeltreffend, evenwichtig, voorspelbaar en rechtvaardig financieringsmodel". Ze willen ook de financiering van het hoger onderwijs via een decreet garanderen.

Studievoortgang:

In plaats van ijkingsproeven wil de partij vooral inzetten op extra studie-oriëntatie in het middelbaar onderwijs. Bij het hoger onderwijs wil ze vooral de studiebegeleiding extra ondersteunen. Ten slotte noemt de partij de harde knip van Weyts onrechtvaardig en wil ze die hervormen, maar dus niet per se afschaffen.

Koten:

Vooruit wil dat ontwikkelaars verplicht worden om een aantal basiskoten te voorzien én dat de overheid zelf betaalbare koten voorziet.

Groen

Financiering universiteit:

In tegenstelling tot de vorige partijen blijft Groen redelijk vaag over de financiering van hoger onderwijs en het inschrijvingsgeld. De partij stelt wel dat het hoger onderwijs toegankelijk moet blijven voor iedereen.

Studievoortgang:

Opnieuw is er over dit punt niet direct een concreet antwoord te vinden in het partijprogramma. Uit een tussenkomst van parlementslid Johan Danen klinkt het wel dat vooral het hoger onderwijs zelf maatregelen omtrent studievoortgang moet nemen en niet de Vlaamse overheid.

Koten:

Groen wil samen met een groep experten zoeken naar een oplossing voor het kotentekort. Daarbij ligt de focus op basiskoten en het optimaliseren en actualiseren van huidige wettelijke procedures.

PVDA

Financiering universiteit:

Om te beginnen wil PVDA het inschrijvingsgeld verlagen en bevriezen naar 835 euro en zelf evolueren naar gratis hoger onderwijs. Er moet ook 2% van het bruto binnenlands product naar hoger onderwijs gaan. Dat is ongeveer een verdubbeling van de huidige uitgaven.

Studievoortgang:

Voor de PVDA is het duidelijk: de harde knip wordt teruggedraaid. De partij is expliciet tegen ijkingstoetsen en de ingangsexamens voor de opleidingen geneeskunde, diergeneeskune en tandheelkunde. Ten slotte wil ze ook betere begeleiding voor studenten.

Koten:

De PVDA wil meer publieke koten bouwen en renoveren. Daarnaast moet er een wettelijk minimum van 80% betaalbare basiskoten komen op de privémarkt.

Methode

Uitteraard is dit slechts een korte samenvatting van de voorstellen van partijen. Er werd voornamelijk gekeken naar de partijprogramma's en naar de website van de partijen. Als daar geen antwoorden stonden, werden verslagen van het Vlaamse parlement of nieuwsartikels bekeken. Het is uiteraard aangeraden om zeker zelf ook eens te gaan koekeloeren op de website van de partijen en de actualiteit te volgen.

De volledige partijprogramma's kan je vinden op de websites van PVDA, Groen, Vooruit, Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen