Samen UGent?

Interview met Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger

Ook Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger dingen mee naar het rector- en vicerectorschap, wat het totaal aantal kandidaat-duo's op twee brengt. We vroegen hen het hemd van het lijf toen ze ons een bezoekje brachten op de redactie. 

Sarah De Saeger en Guido Van Huylenbroeck

Het zag er even naar uit dat Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe de enige kandidaten in de rectorverkiezingen zouden zijn. Daar staken Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger een stokje voor: twee uur voor de deadline dienden ze hun kandidatuur in. Iets zegt ons dat studenten zich wel zullen kunnen identificeren met dit duo.

Geen onemanshow

Guido Van Huylenbroeck is geen onbekend gezicht aan de Universiteit Gent. In het verleden was hij al decaan van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, en in 2013 waagde hij al een kans op het rectorsmandaat. Momenteel vinden we hem op de Afdeling Internationalisering als Academisch Directeur Internationalisering. Zijn partner in crime, Sarah De Saeger, is een telg van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, waar ze onder andere actief is in de Vakgroep Bioanalyse. Van Huylenbroeck wilde van in het begin al benadrukken dat het niet om een eenmansshow gaat. "Ik zit in de beleidsploeg van de huidige rector en toen een aantal mensen niet tevreden waren dat er maar één kandidaat zou zijn, zijn ze bij mij terechtgekomen. Dat was veertien dagen geleden. Ik wilde dat wel doen, dus we zijn op zoek gegaan naar een geschikte vrouwelijke collega en met Sarah klikte het vrijwel meteen. We zijn niet zomaar twee personen die ervoor gaan, er zit een heel team achter ons." 

Dat ze hun kandidatuur zeer laat hebben ingediend kwam door een samenloop van omstandigheden. De Saeger zat bijvoorbeeld in het buitenland en heeft zelfs haar ticket moeten omboeken om op tijd terug te zijn, al geeft het duo al lachend toe dat de spanning ook wel meespeelde: "De anderen werden natuurlijk al wat triomfantelijk naar het einde van de week toe."

Ideolog(e)ie

Sarah en Guido

In Schamper 577 publiceerden we een lezersbrief die we binnenkregen naar aanleiding van de kandidaatstelling van Rik Van de Walle. Hierin werd kritiek gegeven op de steun die Van de Walle zou ontvangen van de loge. "Wij zijn neutraal en niet gelinkt aan enige politieke partijen", zeggen Van Huylenbroeck en De Saeger. "Voor ons is het een spijtige zaak dat ideologie en strekking tegenwoordig nog zo'n grote rol spelen aan een universiteit. De UGent heeft een pluralistisch karakter. Dat betekent dat iedereen, wat de persoonlijke overtuiging ook is, moet kunnen samenwerken. Dát is pluralisme." De Saeger stelt dat ze er ook werk van wil maken om alle (ideologische) invloeden van buitenaf zo weinig mogelijk te laten meespelen bij het nemen van beslissingen. 

"Het is een spijtige zaak dat ideologie en strekking een rol spelen aan een universiteit" - Van Huylenbroeck

'SamenUGent' is de naam van het Twitteraccount waarop Van Huylenbroeck en De Saeger tijdens hun campagne zullen communiceren. Samenwerken heeft voor hen niets met ideologie te maken. "Jan Briers en Daniël Termont zijn ook niet van dezelfde partij, maar rond concrete dossiers kunnen zij perfect samenwerken. Een rector kan de UGent en het UZ niet alleen leiden", stelt Van Huylenbroeck. "Dat ik voor rector ga en Sarah voor vicerector, heeft te maken met ervaring en leeftijd. Voor het overige zullen wij optreden als duo. Dit verloopt in het huidige bestuursteam moeilijker. Voor mij was het daarom heel belangrijk om een vrouwelijke collega te hebben die rond de meeste dossiers in dezelfde lijn denkt."

Studenten aan de eindmeet

Een van de belangrijkste punten in het programma van Van Huylenbroeck en De Saeger is het studiesucces van studenten. In verschillende statistieken valt te zien dat dit lager ligt dan vroeger, vooral in de eerste bachelorjaren. Ze willen er dan ook werk van maken om de maatregelen die in het verleden genomen zijn te evalueren: waren ze succesvol of niet, en waarom? Daar moet het echter niet stoppen. "We moeten ook echt de onderwijsvormen en de manieren om studenten te toetsen en te begeleiden herbekijken", legt Van Huylenbroeck uit. "Elke prof zou het als taak moeten beschouwen zijn studenten naar de eindmeet te leiden. Tegenwoordig krijgen we vaak de indruk dat de proffen juist tevreden zijn als er een aantal de eindmeet niet hebben gehaald. Dat betekent niet dat de lat lager moet liggen, maar proffen moeten maken dat hun studenten over de lat heen komen. Dat brengt ons meteen bij activerend onderwijs."

De Saeger benadrukt echter dat er niet zomaar iets besloten of doorgevoerd zal worden zonder de studenten aan bod te laten komen. "We willen studenten bij heel het proces actief laten participeren. Bij de voorstellen tot hervorming van het academiejaar zijn de reacties van de studenten eigenlijk veel te laat gevraagd geweest. Het was duidelijk dat de studenten niet akkoord waren met de voorstellen die op tafel lagen. Ons doel is om van bij de start overleg en transparantie te hebben, zeker rond dossiers die studenten aangaan."

"We willen van bij de start overleg en transparantie" - De Saeger

Maatschappelijke rol

Van de Walle heeft bij de bekendmaking van zijn kandidatuur in De Morgen gesteld dat de UGent meer aanwezig moet zijn in het maatschappelijke debat, dat hij ook meer wil aanwakkeren. Op het eerste gezicht lijken Van Huylenbroeck en De Saeger hiermee akkoord te gaan. Maar toch willen ze erop wijzen dat de UGent, en de huidige rector, wel degelijk zichtbaar genoeg zijn. "Ik denk dat Rik Van de Walle op dat punt te zwart-wit denkt", legt Van Huylenbroeck uit. "Verder heeft Rik Torfs inderdaad over alles een mening, maar veel mensen doorprikken dat ook snel. Hij is theoloog, daarover kan hij wellicht met recht en rede iets zeggen. Het maakt hem echter nog geen specialist inzake én klimaatverandering én gezondheidszorg én onderwijshervorming, enzovoort. Ik denk dat het beter is om de specialisten die wij in huis hebben aan het woord te laten, en dat is aan de UGent misschien meer het geval dan aan de KU Leuven. Wij hebben bijvoorbeeld een Carl Devos of een Hendrik Vos, die bijna elke dag wel in de media komen."

"Rik Torfs heeft over alles een mening, maar veel mensen doorprikken dat snel" - Van Huylenbroeck

Volgens het duo weten de kranten wie de specialisten zijn, en moet de UGent dit als instelling meer uitspelen. De Saeger stelt ook vast dat, ondanks de vele

kennis aan de UGent, veel mensen nog altijd schrik hebben om naar buiten te komen met deze kennis. "We moeten onze mensen opleiden om bijvoorbeeld aan wetenschapscommunicatie te doen", zegt ze. "Daarnaast wordt het maatschappelijk thema op dit ogenblik bijna niet meegeteld in de evaluatiecriteria voor proffen om gepromoveerd te worden of om hun doelstellingen te halen. Als we het evaluatiemodel kunnen veranderen zullen mensen misschien inzetten op persoonlijke sterktes."

"We moeten onze mensen opleiden om aan wetenschapscommunicatie te doen" - De Saeger

Grensoverschrijdend gedrag 

Eind vorig academiejaar doken in de media verhalen op over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Naar aanleiding hiervan werd er een externe commissie bijeengeroepen, die een advies heeft uitgebracht met voorstellen van maatregelen die genomen kunnen worden. Van Huylenbroeck en De Saeger prijzen de aanpak van rector Anne De Paepe inzake deze problematiek. "Het is belangrijk dat we mensen tonen dat ze problemen die ze hebben kunnen aankaarten. Er moet openheid en transparantie zijn", zegt De Saeger. "We moeten een veilige omgeving creëren. Mensen moeten zich veilig voelen aan de UGent en weten dat ze ergens terechtkunnen. Wanneer er iets aan de hand is, moeten de nodige sancties genomen kunnen worden." Van Huylenbroeck beaamt dit: "We moeten de situatie niet voorstellen alsof de UGent vol loopt met perverten, maar als er een geval is, kunnen we dit absoluut niet laten sluimeren." 

Interdisciplinariteit aanmoedigen

Sarah en Guido

In hun programma valt ook te lezen dat Van Huylenbroeck en De Saeger willen werken aan een nieuwe managementstructuur. "Het is niet meer van deze tijd dat de uiteindelijke beslissing bij een kerngroep ligt. Onze bestuursploeg moet uitgebreid worden, en dan zal je ook meer ideeën krijgen", klinkt het bij Van Huylenbroeck. "We moeten de directieraad niet enkel verruimen, maar ook een cultuur van dialoog installeren. Er moet gepraat worden over ideeën. Dan zullen die uiteindelijk ook een groter draagvlak hebben."

Daarnaast hechten de twee veel belang aan interdisciplinariteit en faculteitsoverschrijdend onderzoek. De Saeger verwijst hiervoor naar haar eigen onderzoeksgroep, waar ze van in het begin al interdisciplinair te werk ging: "Vanuit verschillende hoeken werken we allemaal samen rond één onderzoekstopic, en dan zie je meteen dat het onderzoek omhoogschiet. We moeten uit onze hokjes komen." Van Huylenbroeck benadrukt dat het niet de bedoeling is om faculteiten af te schaffen: zij zijn namelijk nog steeds het meest geschikt om het onderwijs aan te sturen. Toch pleit hij voor een nieuwe structuur voor het aansturen van onderzoek. "Onderwijsproffen moeten natuurlijk ook onderzoek doen, maar de klemtonen liggen anders. Bij het assessment van die functies moeten we kijken of die persoon een coachingrol tegenover de studenten kan opnemen. Onderzoeksprofessoren zullen andere kwaliteiten moeten hebben", legt hij uit. Ook hij ziet hier een mogelijkheid tot interdisciplinariteit: "In het kader van internationalisering zijn we bijvoorbeeld een faculteitsoverschrijdende samenwerking met China gestart. Vroeger zou het geld voor zo'n project per faculteit verdeeld worden en zouden faculteiten hier zelf over kunnen beschikken. Wij hebben de pot niet verdeeld, waardoor de faculteiten samen moeten komen en overleggen, en ook samen initiatief moeten nemen."

Maar 16%?

Van Huylenbroeck geeft toe dat hij even gepiept heeft bij zijn programma van vier jaar geleden. De grote klemtonen zijn bijvoorbeeld nog steeds dezelfde. Hij onderscheidt er drie: inzetten op studenten, interdisciplinair onderzoek en andere evaluatiesystemen en transparantie. Toen het team rond de campagne Sarah De Saeger opperde als vicerector ging Van Huylenbroeck quasi meteen akkoord. Ze kenden elkaar al van in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, waar Van Huylenbroeck voorzitter van is, en hebben ook al samengewerkt rond internationalisering aan de UGent. Het is duidelijk: deze twee kandidaten hebben elkaar gevonden en gaan er samen voluit voor. "Wij gaan niet voor uiterlijk vertoon. Ons zal je bijvoorbeeld niet horen zeggen dat we marathons lopen. We gaan voor inhoud en we hopen dat we hiermee ook de studenten kunnen overtuigen."

"Wij gaan voor inhoud en we hopen dat we hiermee ook de studenten kunnen overtuigen"

De studenten overtuigen zal tijdens deze verkiezingen extra belangrijk zijn: voor het eerst mogen álle UGent-studenten - inclusief de studenten op erasmus en de studenten van de campus in Zuid-Korea - meestemmen. De stemmen van de studentengeleding tellen voor 16% mee voor het resultaat. Hoewel dat niet veel lijkt, wil Van Huylenbroeck toch benadrukken dat studenten het verschil kunnen maken. "Wanneer de proffen, die meestemmen voor 57%, elkaar in evenwicht houden, kan de doorslaggevende stem van de studenten komen. Het is dus niet 'maar' 16%."

De agenda

Hoe het nu verder zal verlopen? Op 19 april start de eerste stemronde. Tot 21 april zal heel de universiteit online kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat, of zich onthouden. Indien een van de duo's na deze stemming al 2/3 van de stemmen heeft gehaald, zal dat duo verkozen zijn. Indien dat niet het geval is, zijn er nog vijf stemrondes voorzien, waar iedereen opnieuw zal kunnen stemmen. De strijd gaat door tot een 2/3 meerderheid behaald wordt, of een duo zich terugtrekt. Zoals het er nu naar uitziet, belooft het nog een zeer spannende verkiezing te worden. 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen