Kandidaten Sociale Raad

In de Sociale Raad zetelen 4 studentenvertegenwoordigers, waarvan steeds 2 van het minderheidsgeslacht. Er komt maar 1 kandidatenduo op voor deze raad. Ontdek hieronder wat hun belangrijkste standpunten zijn.

Bovenaan dit artikel vindt u een korte bio van iedere kandidaat, plus de naam van hun opvolger. Daarna beoordelen zij enkele stellingen met 'akkoord' of 'niet akkoord', en beantwoorden ze vragen over bepaalde onderwerpen. De stellingen en vragen zijn per thema gesorteerd. Stemmen kan tussen 25/4 (7 u) en 27/4 (12 u). De resultaten worden op 2/5 bekendgemaakt en zullen bij Schamper te raadplegen zijn.

Tristan Bruynsteen

Studierichting:

Master Handelswetenschappen: Finance en Risicomanagement

Gelieerd aan:

Antwoord Tristan: niet relevant, lid van diverse verenigingen maar ben onafhankelijk kandidaat, zal studentenvertegenwoordiger zijn van alle studenten.

Opzoekwerk Schamper: Moeder Baekelandt, VEK Investment Club, Gemeenteraadslid voor N-VA Langemark-Poelkapelle (opvolger Vince Leeman: KVHV-Gent en Jong N-VA UGent)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver (1 = belangrijkst, 3 = minst belangrijk):

Online lessen garanderen voor studenten

Bloklocaties voor elke student

Minder betutteling van de student

Wat is je favoriete podcast?

‘De 7’ van De Tijd

Naam opvolger:

Vince Leeman

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen

Meer inzetten op producten uit de Gentse regio om de lokale handelaars te steunen en buitenlandse aankopen (internationaal vervuilende transport) te beperken.

'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Niet akkoord. Klimaat en leefmilieu zijn uiteraard belangrijk, maar ik vind niet dat het aan de UGent is om op te leggen wat wel en niet kan. Men kan en mag studenten bewust maken van problemen, maar men moet niet overdrijven. Om even te duiden met een voorbeeld: laatst wou ik een koffietje drinken, maar er werden jammer genoeg geen bekers meer aangeboden, is het dan de bedoeling dat iedereen zijn eigen koffietas meesleurt? Dit soort maatregelen zijn misschien wel goed bedoeld, maar dit is volgens mij eerder een symboolmaatregel met weinig impact, en vervelend voor de studenten.

 

Communicatie

'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten'

Akkoord. Er is echter nog veel plaats voor verbetering. De Ugent communiceert vooral via algemene boodschappen met de student, ikzelf vind dat persoonlijk voldoende. Er zijn genoeg Ufora-meldingen en e-mails die we als studenten in de gaten moeten houden.

Geef één concrete maatregel die de communicatie aan de UGent zou kunnen verbeteren

De UGent mag meer inzetten op de toegankelijkheid van haar communicatie(middelen). Studenten moeten verschillende platformen bijhouden waar er berichtgeving van de UGent op verschijnt, dit is dringend aan vereenvoudiging toe om zo de communicatie nog meer te optimaliseren.

Mentaal welzijn

'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit'

Akkoord. Het is belangrijk dat een universiteit aandacht heeft voor de mentale toestand van haar studenten, volgens mij doet de universiteit ook het nodige om studenten te helpen. Daarnaast is het niet één van de kerntaken van de universiteit om in te staan voor het mentaal welzijn van de student. Het is aan de universiteit om de student te verwijzen naar externe deskundigen.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

De UGent zal werk moeten maken van vereenvoudiging. De website is zeer uitgebreid en complex, communicatie verloopt zowel via Ufora als via e-mail en daarbovenop heb je Oasis waar je uw curriculum kunt beheren. Vereenvoudiging van dit alles zie ik als een cruciale ambitie inzake verdere digitalisering. Daarbovenop pleit ik voor het ontwikkelen van een volwaardige app waar elke student op een praktische manier gebruik kan van maken om zijn/haar lessenrooster of aankondigingen te kunnen bekijken. Tenslotte moeten lesopnames verplicht worden en raadpleegbaar via Ufora.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren

Het is absoluut nodig om lesopnames te verplichten en te allen tijde aan te bieden daarnaast moet er meer ingezet worden op bloklocaties. Dit voor het welzijn van de student.

'De studiekost ligt te hoog.'

Niet akkoord. Vlaanderen probeert al een lange tijd de kosten te drukken en in Europa behoren wij tot het gemiddelde. De prijs is in mijn ogen niet te hoog.

Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?

De nadruk moet zonder enige twijfel liggen op excelleren van studenten. Ik verkies eerder kwaliteit boven kwantiteit, de UGent moet dit zien als hoogste doel. Zij moet studenten leveren die stuk voor stuk waarde aan de maatschappij brengen. De UGent moet streven naar waardevolle studenten en daarvoor moet de betutteling stoppen.

Grensoverschrijdend gedrag

'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan'

Akkoord. De UGent doet zijn best om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Ook al is er nog werk aan de winkel, de UGent is wel op de goeie weg.

Studentenvertegenwoordiging

'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent'

Voor mij mogen de studentenvertegenwoordigers nog meer zichtbaar zijn, vooral naar de student toe. We zien nu helaas een daling inzake participatie met de beperkte kandidaturen. Dit moet een teken zijn voor de UGent om de nieuwe stuvers extra te promoten zodat de kloof tussen student en universiteit kleiner wordt.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Door de stuvers vanuit de UGent meer te promoten bij nieuwe studenten. Laat af en toe stuvers praten in aula’s om kennis te maken met nieuwe studenten zodat zij vanaf het begin weten wie ze zijn en wat ze doen.

Huisvesting

‘De UGent moet studenten helpen om betaalbare koten te vinden in de – alsmaar krappere – kotenmarkt.’  

Akkoord. De Vlaamse Vereniging van Studenten zit er al een tijdje op te hameren dat er dringend iets gedaan moet worden aan te dure koten. De UGent moet tonen dat zij bereid is om elke student te helpen een kot te vinden. Het is niet voor iedereen even makkelijk om op kot te zitten, toch moet iedereen de kans krijgen om zich te bewijzen.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen