Kandidaten Raad van Bestuur

In de Raad van Bestuur zetelen 4 studentenvertegenwoordigers, waarvan steeds 2 van het minderheidsgeslacht. Er komen 3 kandidatenduo's op voor deze raad. Ontdek hieronder wat hun belangrijkste standpunten zijn.

Bovenaan dit artikel vindt u een korte bio van iedere kandidaat, plus de naam van hun opvolger. Daarna beoordelen zij enkele stellingen met 'akkoord' of 'niet akkoord', en beantwoorden ze vragen over bepaalde onderwerpen. De stellingen en vragen zijn per thema gesorteerd. Stemmen kan tussen 25/4 (7 u) en 27/4 (12 u). De resultaten worden op 2/5 bekendgemaakt en zullen bij Schamper te raadplegen zijn.

Floris Coenders

Studierichting :

Derde bachelor Rechten

Gelieerd aan:

Gentse Studentenraad (GSR), Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), Studentenraad voor Rechten en Criminologie (StuReC) en VRG Gent

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als stuver (1 = belangrijkst, 3 = minst belangrijk):

Een ♥ voor studentenwelzijn

Een ♥ voor (digitaal) onderwijs, maar hard voor de druk op UGent'ers

Een ♥ voor de campus: de universiteit als (internationale) ontmoetingsplek

Wat is je favoriete podcast?

Ik luister er geen :'( (geef me tips xoxo)

Naam vervanger: Maarten Buytaert

 

Anton Schelfaut

Studierichting: Master Communicatiewetenschappen: Journalistiek

Gelieerd aan: KVHV-Gent

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als stuver (1 = belangrijkst, 3 = minst belangrijk):

Onderwijs

Digitalisering

Communicatie

Wat is je favoriete podcast?

Het Verlies van België met Johan Op de Beeck

Naam vervanger: Jens Hinderyckx

 

Cathérine Smets

Studierichting:

 Educatieve Master Gedragswetenschappen, Psychologie: combo 1e-2e Master

Gelieerd aan:

 VPPK, PPSR, Gentse Studentenraad

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als stuver (1 = belangrijkst, 3 = minst belangrijk):

1.     Kwaliteitsvol onderwijs

2.     Veilige en toegankelijke universiteit

3.     Werkdruk en mentaal welzijn

Wat is je favoriete podcast?

De Bourgondiërs 

Naam vervanger: Nele Van Hoyweghen

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen

Focus op het aanbieden van pdf-documenten in plaats van geprinte (hardcover) handboeken. Studenten kunnen dan zelf nog kiezen of zij een fysieke kopie van het boek wensen of dat ze dit liever via hun laptop/e-reader/tablet/… lezen. De geprinte versies van de pdf-documenten kunnen dan nog steeds aangeboden worden, maar niet meer in dezelfde (onnodige) hoeveelheid. Dat is niet enkel goed voor het milieu, maar verlaagt ook de studiekost

De studentenrestaurants moeten een zo kort mogelijke keten nastreven en steeds met lokale producten werken. Op die manier steunt de UGent ook de lokale handelaars.

We moeten duurzaamheid meer in ons onderwijs krijgen. Lesgevers moeten studenten uitdagen met actuele vraagstukken en toekomstige problemen. Alleen zo kunnen we een nieuwe generatie jonge professionals opleiden die een verschil kunnen maken in de wereld van morgen.

'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Niet akkoord. Er worden nog nodeloos veel nieuwe boeken verkocht die achteraf niet nodig blijken voor het vak. Dit is niet enkel slecht voor studenten die het financieel moeilijker hebben, maar dit is ook pure papierverspilling. Daarnaast zijn ook veel gebouwen slecht geïsoleerd wat niet enkel koude aula’s oplevert, maar ook een enorm energieverbruik.

Akkoord. De UGent zette al een grote stap in de juiste richting, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Niet akkoord. Op veel vlakken waren we tot enkele jaren geleden koplopers, zoals bijvoorbeeld met het hele desinvestment dossier. Momenteel zijn we dat niet meer. Het laaghangend fruit is reeds geplukt. De keuzes waar we nu voor staan zijn moeilijker, maar toch vind ik dat we duurzame keuzes moeten durven maken. In de eerste plaats denk ik daarbij aan een ambitieus energieplan.

Communicatie

'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten'

Niet akkoord. De communicatie naar studenten toe is vaak langdradig en verwarrend. We kennen ondertussen wel allemaal de rectormails, waarvoor je moeite moet doen om ze volledig door te lezen. Communicatie vanuit centraal moet kort, krachtig en informatief zijn. Op dit moment is dat niet het geval.

Niet akkoord. Nieuwe studenten raken moeilijk wegwijs in het kluwen van leerplatformen.

Niet akkoord. Ik vind vaak dat de universiteit nogal apathisch kan communiceren. Tijdens de covid-19-crisis was dat enorm duidelijk. Heel wat onpopulaire maatregelen moesten genomen worden, maar hoe de rector dit communiceerde was vaak enorm teleurstellend. Ik had niet het gevoel dat rekening werd gehouden met hoe bepaalde boodschappen zouden overkomen. Bovendien was het alles behalve helpend dat de media vaak sneller op de hoogte waren van beslissingen van de rector dan de studenten en het personeel.

Geef één concrete maatregel die de communicatie aan de UGent zou kunnen verbeteren

Afstappen van de rectormails en communiceren via korte, leesbare updates met de uitgebreide info overzichtelijk op één platform.

De verschillende platformen moeten worden samengebracht in één UGent-app.

Ik denk dat het onze universiteit en de communicatie hier ten goede zou komen als onze rector wat minder zijn mening over bepaalde zaken op twitter zou smijten. Ik weet dat hij daar zijn persoonlijke mening geeft, maar het is soms heel moeilijk om dat los van elkaar te zien. Als je dan een rector ziet die tekeer gaat op twitter, is het niet zo gek dat je zijn interne communicatie op dezelfde manier begint te lezen.

Mentaal welzijn

'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit'

Niet akkoord. Hoewel de coronacrisis stilletjesaan minder wordt, is de mentale crisis niet voorbij. De studentenpsychologen worden overladen met werk, waardoor ze niet voldoende aan welzijnsbevorderende initiatieven toekomen en wachttijden kunnen oplopen. Om in te zetten op de verhoging van studentenwelzijn en daarnaast de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden, moeten er meer middelen beschikbaar worden gesteld en extra studentenpsychologen worden aangenomen. Ook moet de universiteit haar maatschappelijke rol spelen en de overheid aanzetten om eindelijk werk te maken van de crisis omtrent mentaal welzijn.

Een universiteit hoort in de eerste plaats een onderwijsinstelling te zijn, geen instituut voor mentaal welzijn. Haar kerntaak bestaat erin kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Bij problemen dient de universiteit studenten door te verwijzen naar personen of organisaties die over de nodige expertise beschikken op vlak van mentaal welzijn.

Niet akkoord. Om een vergelijking te maken de UGent heeft voor haar 51.000 studenten slechts 8 studentenpsychologen, waarvan de meeste deeltijds. De UAntwerpen heeft er 16 voor 21.000 studenten. De KULeuven heeft 18 psychologen/psychiaters voor grosso modo 60.000 studenten. Dit zijn harde cijfers. Er wordt nog steeds te weinig ingezet op studentenpsychologen. Zij verzorgen zowel individuele gesprekken, groepstherapie als nuldelijnszorg. Op dit moment hebben ze door hun personeelstekort geen tijd voor dat laatste, wat zonde is.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Wij zijn 100% voor het behoud van lesopnames en grote voorstanders van slim digitaal onderwijs. We leven nu in een andere tijd dan 20 jaar geleden en de universiteit zou moeten evolueren naar deze nieuwe vorm van onderwijs. Flexibiliteit voor studenten en lesgevers moet daarbij centraal staan en on campus-onderwijs moet anders ingevuld worden. Een grotere focus op individuele begeleiding en nieuwe innovatieve lesmethoden zal leslokalen en (kleinere) aula’s weer doen vollopen. Dit kan een win-win-situatie worden voor zowel proffen als studenten, als we durven veranderen.

De universiteit moet eindelijk werk maken van een efficiënte UGent-app, die zowel op Android als iOS beschikbaar is. Op die manier kunnen studenten in één oogopslag hun les- en examenroosters, cursussen, mails en andere studiegerelateerde informatie raadplegen.

Tijdens de covid-19-crisis zijn heel wat nieuwe digitale tools uitgetest en gebruikt om ons onderwijs te ondersteunen. Deze mogen we niet overboord gooien. Om een voorbeeld te geven: de uitrusting om degelijke lesopnames te maken is er, we moeten die dus ook gebruiken. Belangrijk is wel om studenten te blijven ondersteunen in hoe ze op een efficiënte wijze gebruik kunnen maken van lesopnames en andere digitale toepassingen. Ook de nieuw uitgeteste werkvormen in verband met blended learning zijn good practices die we moeten verderzetten.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren

Een slimme omslag naar digitaal onderwijs, waarbij de juiste onderwijsvorm voor het juiste opleidingsonderdeel wordt aangeboden. Een klassiek hoorcollege kan zeker blijven, met een opname, maar waar nodig moet er gekeken worden naar lessen in kleinere groepen met meer begeleiding. Hier kunnen we bijvoorbeeld kijken naar problem-based learning, wat al in verschillende topuniversiteiten bestaat. Dit betekent meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid voor de student die (online) lesmateriaal voor de lessen moet verwerken, zonder dat dit de werklast verhoogt.

Ik pleit ervoor om lesopnames te verplichten en deze aan te bieden op één gebruiksvriendelijk platform.

Meer inzetten op lesopnames. Ik heb het bij digitaal onderwijs al aangehaald, maar het is een nagel waarop ik wil blijven slaan. Lesopnames bieden op heel veel vlakken een meerwaarde. Heel wat onderzoek heeft ook uitgewezen dat studenten net gebaat zijn bij lesopnames wanneer ze deze gebruiken als extra hulpmiddel bij het studeren. Door meer in te zetten op studietips hoe lesopnames efficiënt gebruikt kunnen worden door studenten, zal dit het leerproces ten goede komen. De universiteit heeft ook een document met tips voor het gebruiken van lesopnames, maar helaas kennen heel veel studenten die tips niet. Daar moet dus ook meer op ingezet worden.

'De studiekost ligt te hoog.'

Akkoord. Studeren is duur. Handboeken en studiemateriaal zijn vaak prijzig en zouden goedkoper aangeboden kunnen worden of zelfs volledig gratis, denk maar aan de pdf’s. Daarnaast is de kotenmarkt compleet aan het doorslaan en worden betaalbare studentenkoten onvindbaar. Stad Gent, de Vlaamse Overheid en de universiteit moeten hiervoor de handen in elkaar slaan en het aanbod studentenkoten doen vergroten.

Niet akkoord. Vlaanderen behoort tot de Europese middenmoot wat betreft de studiekost.

Er zijn in Europa landen waar het goedkoper is om te studeren, maar er zijn ook veel duurdere landen, zoals bijvoorbeeld bij onze noorderburen. Dan heb ik het natuurlijk enkel over het inschrijvingsgeld. Ik denk wel dat heel wat lesgevers en beleidsmakers onderschatten hoeveel extra kosten er bij studeren komen kijken: studieboeken en cursussen, openbaar vervoer, een kot huren… Daar moet meer bewustzijn voor gecreëerd worden.

Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?

Dit is een valse keuze die ons telkens wordt voorgesteld. Het idee dat het excelleren van de ene student ten koste van de andere student zou moeten gaan, is niet correct. Studenten met veel ambities moeten de mogelijkheid krijgen om het beste van zichzelf te geven en de overige studenten moeten voldoende begeleiding kunnen krijgen, zodat ook zij kunnen excelleren binnen hun eigen grenzen.

De universiteit moet alles in het werk stellen om de diploma-inflatie een halt toe te roepen en de waarde van een universitair diploma op de arbeidsmarkt te vrijwaren. Daartoe is het essentieel dat de nadruk ligt op het excelleren van studenten. Een universiteit hoort immers elitevormend te zijn.

Ik vind dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen wat onderwijs betreft, alleen weten we dat dat in ons huidige onderwijssysteem een utopie is. Ik ben er niet van overtuigd dat de universiteit moet inzetten op het slagen van zo veel mogelijk studenten, want dan spreek je over kwantiteit en niet over kwaliteit. Die studenten waarvan duidelijk is dat een academische, universitaire opleiding niets voor hen is, moeten zo snel mogelijk geheroriënteerd worden. We moeten daarbij afstappen van het idee dat academische richtingen meer waard zijn en meer focussen op de talenten van elke student. Studenten waarin duidelijk wel academisch potentieel zit, maar die door gebrekkige kansen dreigen uit de boot te vallen, moeten dan weer wel zo goed als mogelijk ondersteund worden.

Grensoverschrijdend gedrag

'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan'

Niet akkoord. Veel studenten weten niet waar ze terecht kunnen, indien ze in dergelijke situaties zitten en vrezen represailles. Er moet dus vanuit de faculteiten en de universiteit voldoende informatie komen om studenten op de hoogte te brengen van de bestaande aanspreekpunten (bv. Trustpunt) en we moeten studenten kunnen verzekeren dat er geen negatieve gevolgen gekoppeld zullen worden aan het naar buiten brengen van de waarheid. Daarnaast is er een duidelijke cultuuromslag nodig. Je kan wel informatiecampagnes opzetten, maar als daders wegkomen met walgelijk gedrag, zal er nooit iets veranderen. Wie zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag, moet vrezen voor diens job/positie. Het is onaanvaardbaar dat slachtoffers bang moeten zijn voor de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Daders en medeplichtigen zijn de enige schuldigen in dit verhaal en moeten ook zo behandeld worden. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Niet akkoord. De recente Pano-reportage heeft duidelijk aangetoond dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Maar de universiteit moet zich wel behoeden voor een heksenjacht. Als mogelijke maatregel schuiven wij een onafhankelijk meldpunt naar voren.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen weet heb van specifieke maatregelen die op mijn  faculteit getroffen werden om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Los daarvan heb ik ook nog geen “gruwelverhalen” gehoord over grensoverschrijdend gedrag aan mijn faculteit tussen proffen, assistenten en studenten. Los daarvan blijft het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag voor mij een prioriteit, want grensoverschrijdend gedrag hypothekeert kwaliteitsvol onderwijs. Nele en ik willen dit echter vooral op universitair niveau aanpakken en laten het facultair niveau over aan de facultaire studentenvertegenwoordigers.

Studentenvertegenwoordiging

'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent'

Niet akkoord. Kijk bijvoorbeeld naar de opkomst voor deze verkiezingen, ergens geeft dit impliciet het signaal dat stuvers onvoldoende zichtbaar zijn. Binnen de stuvers heerst er vaak de vrees dat persoonlijke communicatie of persoonlijke zichtbaarheid iets risicovol kan zijn. Men wil voorkomen dat stuverschap enkel als persoonlijke springplank gebruikt zou worden. Stuver ben je namelijk voor anderen en niet voor jezelf. Dat neemt echter niet weg dat studentenvertegenwoordigers ook studenten zijn die meer in het licht zouden mogen staan en gerust vaker mogen communiceren als persoon en minder als organisatie. Die herkenbaarheid kan aanslaan en verhoogt de aanspreekbaarheid en bekendheid van de stuvers en studentenraden. De communicatie mag voor ons dus gerust persoonlijker worden met de nodige aandacht voor de bezorgdheden die daarover bestaan.

Niet akkoord. De afstand tussen het bestuur en zijn belangrijkste stakeholder, de student, is de afgelopen twee jaar alleen maar toegenomen.

Met pijn in het hart moet ik nee antwoorden op deze vraag. Zeker wanneer het gaat over stuvers op centraal niveau. Op de faculteiten loopt het hier en daar wel beter. Heel wat facultaire studentenraden werken ondertussen met jaarverantwoordelijken/-vertegenwoordigers. Die individuen zijn vaak wel gekend binnen hun jaargroep. Dat helpt om vragen en problemen van studenten sneller te beantwoorden en op te lossen. Toch denk ik dat het altijd beter kan.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Maarten en ik zijn voorstander van het creëren van een ontmoetingsplek, een soort van Therminal 2.0. Waar de Therminal zich voornamelijk focust op zalenverhuur voor studentenorganisaties, zou een tweede plek zich focussen op het samenbrengen van verschillende studenten met permanente activiteiten/studieplekken/… Studenten krijgen daardoor de mogelijkheid om weer voeling te krijgen met de campus van de universiteit en banden te leggen met studenten van andere faculteiten. We geloven dat engagement voornamelijk komt uit een zekere genegenheid voor de unief en de studentengemeenschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we na de COVID-crisis zien dat steeds minder studenten zich verbonden voelen aan de UGent en zich minder kandidaat stellen voor verkiezingen of deelnemen aan studentenparticipatie. Inzetten op ontmoetingsplekken, verhoogde zichtbaarheid en een heropleving van een sociaal geëngageerde universiteit is dus iets waar de komende twee jaar bijzondere aandacht aan besteed moet worden.

Door elke student een curriculum op maat aan te bieden, met ruimte voor extracurriculaire activiteiten, kan de UGent het engagement van studenten – zowel binnen de universiteit als daarbuiten – nieuw leven inblazen

Ik vermoed dat veel studenten het nog altijd moeilijk hebben op persoonlijk vlak en op vlak van studies. Ook heerst er het idee dat stuver zijn enkel maar hard werken is en er geen leuke momenten zijn. Wij zitten als studentenvertegenwoordigers inderdaad vaak in vergaderingen, maar we hebben er ook al vrienden voor het leven gemaakt.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen