Flowchart verduidelijkt procedures bij grensoverschrijdend gedrag

Een nieuwe flowchart toont helder de procedures die je kan volgen als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag aan UGent. Er komen ook enkele nieuwe, externe instellingen die de debacles uit het verleden moeten vermijden.

Vorig jaar beroerden de reportagemakers van Pano opnieuw de gemoederen binnen UGent. Deze keer ging het niet over een neofascistische jongerengroep. Onderwerp van de controverse was grensoverschrijdend gedrag binnen de universiteit, meer bepaald de logge, ondoorzichtige procedures die eerder de dader dan het slachtoffer lijken te beschermen. UGent belandde in een heuse mediastorm en beloofde hervormingen. Met deze voorgeschiedenis in het achterhoofd zijn er een aantal projecten opgestart.

Grensoverschrijdend gedrag houdt in dat je eigen grenzen worden overschreden. Dat kan gaan over verbale en fysieke agressie, pesten, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie. Wie met deze situaties in contact komt, kan een aantal stappen ondernemen. De procedures die mensen kunnen volgen worden weergegeven in een nieuwe flowchart. Die is ontworpen door de werkgroep detectie vanuit de Sociale Raad en Raad van Bestuur, in samenwerking met de Gentse Studentenraad.

Twee procedures

Centraal in de flowchart staat Trustpunt. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning en informatie. De vertrouwenspersonen zijn gebonden aan het beroepsgeheim en kunnen enkel actie ondernemen als ze daarvoor de toestemming van de melder krijgen. Concreet kan een persoon wiens grenzen zijn overschreden, kiezen tussen de informele of formele procedure. Enkel bij de formele procedure kunnen sancties volgen.

Bij de informele procedure kan Trustpunt enkele zaken doen. Het kan personen wiens grenzen zijn overschreden, helpen om de persoon die de grenzen heeft geschonden aan te spreken. De melder kan ook aan een vertrouwenspersoon vragen om de ander aan te spreken, of met iemand binnen UGent in gesprek te gaan die mee kan werken aan een oplossing. Ten slotte kan Trustpunt ook bemiddelen, op voorwaarde dat beide personen instemmen met een bemiddeling. In de toekomst komt er naast Truspunt een extern meldpunt, onafhankelijk van UGent. Dit om de onafhankelijkheid van procedures te vergroten en om de drempel te verlagen voor wie intern geen melding wil doen.

Enkel bij de formele procedure kunnen sancties volgen

Wie een sanctie wil vragen, moet de formele procedure volgen. De persoon wiens grenzen zijn overschreden moet dan een klacht indienen bij de rector en kan zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. De rector start vervolgens een vooronderzoek en beslist of de klacht wordt doorverwezen naar de tuchtraad/-commissie. De tuchtcommissie treedt op als er een student beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, de tuchtraad indien een personeelslid wordt beschuldigd. De tuchtraad/-commissie spreekt zich vervolgens uit over het tuchtdossier en vordert een sanctie. Precies hier knelt het schoentje: de tuchtraad/-commissie bestaat uitsluitend uit personeelsleden van UGent. Collega's oordelen over elkaar, wat de onafhankelijkheid van de procedure in de weg staat. Daarom besloot de Raad van Bestuur van UGent dat minimum de helft van de leden van de tuchtraad/-commissie geen leden van de universiteit mogen zijn. Als alles goed gaat, wordt de regel komend voorjaar geïmplementeerd.

Gerelateerde artikels: 
"Er werd ons al gezegd: 'Je wordt stuver op een heel interessant moment'"
Voorzitter VVS: "Ik droom dat iedereen het belang inziet van de flexibilisering"
Nog geen stemmen

Reactie toevoegen