Beursstudenten krijgen geen huurvermindering meer in homes

In december kwamen (bijna-)beursstudenten te weten dat hun huurverlaging voor homekoten volgend jaar wegvalt door het nieuwe studiefinancieringsbeleid. Zij voelen zich in de steek gelaten, maar is dit terecht? Wat is dat nieuwe beleid?

Heel wat studenten berusten op sociale tarieven en studietoelages om het financieel te kunnen bolwerken. De UGent heeft zelf een sociaal beleid, waarbij onvermogende studenten bijstand kunnen krijgen. Gelijkekansenonderwijs is hierbij het doel. Afhankelijk van hun beursstatuut konden studenten tot voor kort een huurvermindering krijgen als zij een kot huurden in een van de UGent-homes. Voor '22-'23 zijn er enkele wijzigingen in het studiefinancieringsbeleid (StuFi-beleid) doorgevoerd, de afschaffing van automatische huurtoelages incluis.

Van Oud Naar Nieuw

Tot en met dit academiejaar was het zo dat (bijna-)beursstudenten die een homekot huurden, rechtstreeks een prijsvermindering konden genieten. Je kon toen tot € 1500 per academiejaar ontvangen – grofweg een halvering van de huurkosten van een basiskamer. De afschaffing van deze toeslag kadert in een hervorming van het StuFi-beleid en tracht in de eerste plaats de huurkosten te uniformiseren.

De Dienst Studentenvoorzieningen (DSV) beoogt de dienstverlening laagdrempeliger, efficiënter, eerlijker en meer toegespitst op het individu te maken. Julien Marbaix, voorzitter van de Sociale Raad, bevestigt dit: "De intentie is vooral om meer studenten te bereiken, ook zij die net niet voldoen aan de voorwaarden om beursgerechtigd te zijn, maar toch financiële moeilijkheden ervaren." De DSV wilt dus elke student ondersteunen die een algemeen, studiegerelateerd financieel tekort ervaart.

"We willen de middelen die we hebben gerichter inzetten." – Persdienst UGent

Het huidige beleid is verouderd, aldus de UGent-persdienst: "Vroeger konden alle beursstudenten in onze Homes terecht, maar nu zijn er wachtlijsten. Sommige studenten vallen dus twee keer uit de boot: naast financiële ondersteuning door nét niet beursgerechtigd te zijn, grijpen ze ook naast een betaalbare kamer. We willen de middelen die we hebben daarom gerichter inzetten."

De toekenning van huurvermindering is dus geïntegreerd in het vernieuwde StuFi-beleid. De afschaffing van de automatische huurtoelage is een noodzakelijk kwaad om dit te kunnen financieren. De DSV beschikt niet over de middelen om beide beleidsvormen tegelijk toe te passen en tracht met de afschaffing van het ene de budgettaire impact van het andere te mediëren. Tevens werd op basis van casestudies vastgesteld dat homebewoners met uitgebreide beurzen over voldoende middelen beschikken, waardoor men hun huurtoelages elders beter kan besteden.

C'est quoi, dat beleid?

Wat houdt dat dan concreet in? Eerst maakt het beleid een inschatting van hoeveel kosten een student theoretisch zou maken. Daarna bestudeert het de kosten die de student zelf kan dragen en naargelang het beursstatuut en de financiële gezinssituatie zal de Sociale Dienst tussenkomen in het verschil. De raming van deze theoretische studielast wordt opgemaakt aan de hand van de gemiddelde ruime studiekost die een Vlaamse student maakt (zie CEBUD-studie van de Thomas More Hogeschool). Onder 'gemiddelde ruime studiekost' worden volgende jaarlijkse kosten verstaan: vervoersuitgaven voor pendel- en kotstudenten, huisvestingsuitgaven voor kotstudenten, en overige ruime studiekosten. Daarvan worden de middelen waarover de student beschikt, afgetrokken om te oordelen of een tussenkomst van de Sociale Dienst geoorloofd is. Onder 'beschikbare middelen' wordt de financiële draagkracht van het gezin gerekend, en indien van toepassing studietoelages, verminderingen van studiegeld, studentenjobs tot € 750 per jaar, enzovoort.

Een verdubbeling van kotprijzen is immers niet zo alledaags

Deze financiële rekensom kan al gemaakt worden vóór een student zich heeft ingeschreven of een homekot heeft gekregen, en wordt momenteel reeds volop in de praktijk uitgevoerd, aldus de persdienst: "Voor 250 studenten die een kamer in de homes aanvragen, werd de simulatie al gecommuniceerd, alsook voor 13 toekomstige studenten die geen kamer aanvragen. Voor studenten die nu een huurtoelage hadden en volgend jaar verder zullen huren in de Homes, werden al 216 dossiers volledig afgewerkt." Die laatste behouden trouwens hun voorrang indien zij een kot (her)aanvragen.

Communicatie en commotie

In december communiceerde de Sociale Dienst over de afschaffing van de automatische huurtoelage. Het bericht bevatte tevens een uitnodiging om deel te nemen aan een infomoment. Voor veel studenten sloeg het in als een bom. Een verdubbeling van kotprijzen is immers niet zo alledaags. Niet op kot gaan is voor veel beursstudenten geen optie, daar hun thuissituatie het veelal onmogelijk maakt er goed te studeren; een kot is geen overbodige luxe voor hen. Enkele ontredderde studenten getuigen ook over slechte communicatie vanwege de Sociale Dienst, bijvoorbeeld J.: "Tijdens dat infomoment bleken de mensen van de Sociale Dienst niet echt te weten hoe alles zat. Vele vragen werden niet besproken." M. vult aan: "Veel studenten en ouders vinden dat de redenen van de UGent niet correct waren, noch helder gecommuniceerd werden." 

Gloria Khetchoumian

Acht studenten waren bereid te getuigen en telkens kaart men die onduidelijkheid aan. De beleidsomslag vindt ook heel bruusk plaats: nog geen jaar na de bekendmaking wordt het reeds ingevoerd. Zo'n strak schema doet vermoeden dat de details van het beleid al uitgewerkt zijn, maar dat is niet het geval. Zo vindt de inschatting van de theoretische kosten die een student zou maken plaats op basis van gemiddelde verwachte studiekosten. Deze kunnen echter serieus verschillen tussen opleidingen, dus een individuele differentiatie is zeker op zijn plaats – wat de UGent ook wil bieden. De Dienst Onderwijsaangelegenheden is opgezadeld met de opdracht de reële studiekosten per opleiding te berekenen, opdat discrepanties tussen richtingen niet doorsijpelen in het studiefinancieringsbeleid op het niveau van individuele studenten.

"Wanneer je andere mensen wilt helpen, mogen anderen daarvan niet de dupe zijn." – H.

"Deze cijfers zijn echter nog niet opgenomen in de studiefiches of het OASIS-systeem," zo vertelt Piet Ruyssinck, afdelingshoofd Studentenadministratie en Studieprogramma's, "doordat het OASIS-team niet de capaciteit heeft om alle projecten de nodige aandacht te geven." Dit tekort aan automatisering mag echter geen probleem zijn volgens de persdienst: "Studenten kunnen zelf specifieke kosten aanbrengen en eventuele hogere kosten per opleidingen zijn historisch reeds bekend bij Sociale Dienst." In welke mate ze volledig gestandaardiseerd zullen werken, is vooralsnog onbekend. 

De gemiddelde student?

Opmerkelijk blijft wel de manier waarop men studiekosten schat: aan de hand van 'gemiddelde studiekosten'. Hier schuilen mogelijks enkele problemen. Is het wel correct de kosten die een beursstudent maakt te vergelijken met die van een gemiddelde student omdat toetsen aan een gemiddelde automatisch leidt tot onder- en overschattingen en bijgevolg bevoor- of benadeling bij de opstelling van mogelijke toeslagen. Ook wegen uitgaven voor financieel kansarme gezinnen relatief zwaarder door; zij hebben een kleinere "groepspot". Kleine fluctuaties in geldstromen voor dergelijke gezinnen hebben daarom vaak een grotere impact, waardoor het wegvallen van pakweg €300 per jaar dramatische gevolgen kan hebben. M. zal bv een aanzienlijk bedrag kwijtraken – ondanks hun vernieuwde raming van €950/jaar – waardoor M. zal moeten besparen op vervoer, kledij en vrije tijd.

Kosten omtrent voeding, kleding, hygiëne, mobiliteit worden niet in rekening genomen. UGent communiceert: "In het verleden werden leefkosten soms terugbetaald, maar toen gaf de Sociale Dienst heel hoge toelagen aan minder studenten. Nu zullen zoveel mogelijk studenten relevante hulp krijgen." Hoewel de intenties heel nobel zijn, blijft het eindresultaat echter dat een aanzienlijk aantal beursstudenten minder geld zal krijgen. Dit werd expliciet zo vermeld door de Sociale Dienst tijdens een infomoment, zo getuigt J.: "Er werd ons letterlijk verteld dat het sowieso duurder wordt voor beursstudenten." Ook Jori beaamt dit: "Volgend jaar zal het huren van een kot bijna al het geld van mijn studietoelage in beslag nemen."

Gloria Khetchoumian

Theoretisch toekomen zou niet mogen betekenen dat er geen geld overblijft voor basisbehoeften, of dat je hierdoor sociaal geïsoleerd raakt aangezien je een studentenjob erbij moet nemen en moet besparen op je sociale leven. Die zijn immers "minder noodzakelijk", en je verdient ook niet aan een toelage. 

Verscheidene getuigenissen geven aan slachtoffer te zijn van besparingen. De persdienst ontkent dit echter steevast: "Dit is absoluut geen besparingsoefening. De totale middelen voor financiële tegemoetkoming nemen zelfs toe van 1.4 vóór corona tot 1.7 miljoen euro in 2026." H. vat het finale sentiment goed samen: "Ik snap wel dat de UGent andere studenten die niet in een Home op kot zitten ook wil steunen, maar niet op deze manier. Wanneer je andere mensen wilt helpen, mogen anderen daarvan niet de dupe zijn."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen