Kort

Pauselycken Hove

Mynen beminden kleyn-soon – ’t Verloop der Tyd en heeft ons niet toe-gestaen elkander betaemelyck te kennen, ende ‘t en soude my niet verbaezen soo mocht gy selfs mynen naem niet en kennen. Edoch, ic slae u al lange gaede van-uyt ’t heemelryck. Schenckt gy daerom uwen ouden voor-vaeder eenige oogenblicken van uwen dag, die hy soude willen wyden aen uwe instructie? Want ick heb lange geswegen, maer myn goed geweeten en laet my niet langer toe uwe geestelycke perditie sonder handelen gaede te slaen.

Ick en sal niet spreecken van uwe veele galanterieën in die on-gewasschen taveernes in dat straeteken waer in mynen tyd enkel den abt van ’t Sint-Pietersch syne maistresse placht t’inviteeren. Dat is ’t soort minnespel van den tyd waer-in gy leeft. Waer ick van wille reden is ’t volck waer-mede gy omgaet.

Ick hadde nog hoop voor u toen ick sag dat gy naer d’ Algemeene Vergaedering der Gentschen Studenten-raed, 22/11 ging. Daer en comt sulckx geurend canaille niet binnen. Dien Raed doet my peynzen aen de schoone verhaelen die mynen groot-nonckel van den Pauselycken Hove in Rome heeft meede-gebracht. Soo gy wilt sal ick u laeter daer-over meerdere schryven, soo gy leeren cont, hoe men syne maistresse ende neeven goed behandelen sal.

Maer ick en sal niet blyven dwaelen in myne memoires. Want wat deedt gy den volgenden dag? Gy syt gegaen naer eenen Professioneelen Speed-date, Vlaemsche Levens-technische Kring, 23/11. So gy een boerinneken begeert, geeft gy een brood aen haer vaeder ende speelt gy even met haer in het hooi. Gy en gaet niet op eenen “speed-date” met haer. Ende dan hebt gy u den volgenden dag vertoont op het Pael-danschen, Verkeerd Geparkeerd, 24/11. Myn kleyn-soon, soo-als den Romeyn Marcus Antonius seyde, ’t en maeckt niet uyt waer ende in wie gy recht-comt, maer so gy eenen cnaep begeert, en doet gy dat niet door en public aen eenen pael te swieren.

Maer ’t bovenstaende can u nog door jeugdige onbesonneheyt syn in-gegeven. Maer wat deed gy op den Internshipfair, Vlaemsche Technische Kring, 29/11? Wilt gy dan de hand-werklieden hunne loop-knegtjongens ontneemen? ’t En betaemt niet, myn kleyn-soon, ’t en betaemt niet. Ende wat sal men seggen van UGent Quizt 2016, 31/11? Is dat hoe philosophes tegen-woordig hunne insichten deelen? Alle studenten der Universiteyt conden daer aen-wesig syn, ende gy weet beter dan uwen dooden groot-vader dat sy beter souden weder-keeren naer de velden hunner voor-vaederen.

Myn kleyn-soon, onthoudt immer de woorden van myn groot-vader: Koemest en is geen parfum. Overpeynst gy dat eensch?

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen