"Uit de clash der ideeën is iets beters ontstaan"

Open brief Sarah De Saeger

Guido en Sarah

Beste student

Beste kiezer

 

Van 29 tot 31 mei kunnen (opnieuw) kandidaturen voor de mandaten van rector en vicerector worden ingediend. Wij hebben besloten om dit niet opnieuw te doen maar een team te vormen met Rik en Mieke, en op die manier samen onze schouders te zetten onder een ambitieus toekomstproject voor onze universiteit. Zoals gevraagd door vele kiezers zijn we tijdens de onderbreking van de kiesverrichtingen samen gaan zitten en hebben we getracht om bruggen te bouwen. We zijn daarin geslaagd: we hebben een akkoord bereikt over een inhoudelijk programma voor de komende vier jaar en over de wijze waarop wij bij de uitvoering ervan zullen worden betrokken.

Voor ons zijn belangrijke punten daarbij dat:   

  • de belangrijkste  inhoudelijke punten uit ons programma worden meegenomen, zoals de scheiding van strategische en operationele aansturing, de eindigheid en decumul van beleidsmandaten, de uitbouw van een permanent postdoctoraal kader voor de ondersteuning van onderzoeksgroepen, het inzetten op een betere doorstroom van studenten via betere onderwijsbegeleiding en een adequate IT-ondersteuning, de versterking van het internationaliseringsbeleid, het werk maken van transdisciplinair onderzoek en een adequate basisfinanciering voor onderzoeksgroepen,  de expliciete erkenning van de belangrijke opportuniteiten die de re-integratie van het UZGent biedt (creatie van een 'Academisch Gezondheidssysteem Universiteit Gent'), een ambitieus gender- en diversiteitsbeleid, het inzetten op minder administratie en betere dienstverlening o.a. via servicecentra in de faculteiten, ...
  • een nieuwe governance-structuur zal worden uitgewerkt, waarbij een versterkt rectoraal team het strategisch en conceptueel beleid vormgeeft binnen de krijtlijnen die worden vastgelegd door de Raad van Bestuur, in overleg met en ondersteund door de beheerders en de (academisch) directeurs.
  • tegen  de verkiezing van de RvB-leden in 2018 ook de andere bestuursorganen zijn hertekend zodat een moderne transparante bedrijfsvoering en managementstructuur kan worden geïmplementeerd.
  • aan de RvB en de decreetgever gevraagd wordt om de mogelijkheid te creëren (ook decretaal) om extra vicerectoren aan te stellen. Indien dit tegen de verwachtingen in niet zou kunnen, zullen Rik en Mieke ons toch betrekken bij een rectoraal team dat ruimer is dan alleen maar de verkozen rector en vicerector, zij het dan met een andere titulatuur.
  • de manier waarop extra vicerectoren zullen worden voorgedragen en aangesteld, volledig transparant zal zijn. Het ligt voor de hand dat in fine de Raad van Bestuur deze extra vicerectoren zal aanstellen (net zoals de RvB in fine ook de verkozen rector en vicerector aanstelt). Om onmiddellijk van start te kunnen gaan met een versterkt rectoraal team, en om de garantie te hebben dat onze betrokkenheid geen dode letter blijft, zullen Rik en Mieke in hun verkiezingscommunicatie volkomen transparantie bieden omtrent de samenstelling en de beoogde beleidsdomeinen van het rectorale team waarmee ze de komende jaren aan de slag willen gaan, zodat de kiezers zich hierover in alle openheid kunnen uitspreken. De beleidsdomeinen waarop zal worden ingezet binnen het beoogde rectorale team zijn algemeen beleid (rector: Rik); onderzoek en valorisatie (Sarah), onderwijs en diversiteit (Mieke), internationalisering en financiën (Guido), maatschappelijke betrokkenheid, externe relaties, communicatie en duurzaamheid (Herwig Reynaert), HR en carrièremanagement (Isabel Van Driessche). Deze laatste bevoegdheden werden toegevoegd omdat we de invulling van de maatschappelijke rol van onze universiteit en de hertekening van het aanwervings- en evaluatiebeleid, het bieden van carrièreperspectieven aan onderzoekers en ATP, talent scouting, excellentiebeleid, enz. van cruciaal belang vinden in het nieuwe beleid. We zijn ervan overtuigd dat we op die vlakken belangrijke stappen kunnen zetten, samen met de directies en de faculteiten.
  • er geen hiërarchie zal worden geïnstalleerd tussen de vicerectoren en dat de keuze van de vicerector(en) die zullen opgenomen worden in beleids- en adviesorganen louter zal afhangen van hun expertise.

"Deze consensus komt tegemoet aan het algemeen belang van de UGent"

Gegeven deze afspraken zijn we ervan overtuigd dat de realisatie van dit akkoord veel beter is dan een aanhoudende kiesstrijd met verdere polarisatie en ongekende gevolgen. Wij staan ten volle achter dit akkoord en zullen ons niet opnieuw kandidaat stellen. We vragen onze kiezers dan ook begrip voor onze keuze, die mede is ingegeven door de historische kans om een nieuwe governance-structuur met meerdere vicerectoren te kunnen realiseren, en een aantal principes inzake degelijk bestuur te kunnen waarmaken, zonder de UGent verder in een uitputtende verkiezingsprocedure mee te sleuren. We zijn ervan overtuigd dat deze consensus tegemoet komt aan het algemeen belang van de Universiteit Gent.

We hopen daarom dat deze nieuwe aanpak en het rectorale team dat Rik en Mieke zullen voorstellen op jullie massale steun mag rekenen bij de verkiezingen op 19 juni.

 

Samen met Rik en Mieke hebben we de voorbije weken bruggen gebouwd en verzoening nagestreefd. Uit de clash der ideeën is gaandeweg iets beters ontstaan. We zijn trots op het feit dat ons dat gelukt is. Als jullie dit op 19 juni steunen, wordt 2017 écht een jaar om nooit meer te vergeten!

 

Guido en Sarah

 

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen