Kandidaten faculteit Wetenschappen

In de faculteit Wetenschappen komen er 8 kandidaten op. Er zijn 14 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Norick De Vlamynck

Studierichting: Derde bachelor Chemie

Gelieerd aan: StuW, faculteitsraad FWE, opleidingscommissie chemie

Rangschik de thema's waar jij het meest op wilt inzetten als Stuver

1) Communicatie

2) Inspraak op masterplan campus Sterre

3) Aanpakken van machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag en belangenconflicten

Favoriete podcast: Te veel keuze

Tibo Caterin

Studierichting: Master Chemistry: Materials and Nano Chemistry

Gelieerd aan: Chemica, WiNA, StuW

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Inspelen op educatieve en sociale noden van de student

2) Opvolging en ondersteuning van studenten met een bijzonder statuut en GIT-studenten

3) Stuverparticipatie binnen de opleidingscommissies

Favoriete podcast: Geen

Zoé Cruyt

Studierichting: Eerste bachelor Biochemie en Biotechnologie

Gelieerd aan: Opleidingscommissie biochemie & biotechnologie

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Communicatie en eerlijkheid

2) Mentaal welzijn

3) Onderwijskwaliteit

Favoriete podcast: How did I get here? - Jae (Day6) & Alexa

Jitse Van Nueten

Studierichting: Eerste en tweede bachelor Fysica en Sterrenkunde

Gelieerd aan: Opleidingscommissie Fysica, WiNA

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Kwaliteit van onderwijs

2) Mentaal welzijn

3) Duurzaamheid

Favoriete podcast: geen

Arthur Deruytter

Studierichting: Derde bachelor Informatica

Gelieerd aan: Zeus

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Lesopnames

2) Internationalisering

3) Digitalisering

Favoriete podcast: Philosophize This!

Samuel Paul Kagame

Studierichting: PhD Biology

Gelieerd aan: /

Rangschik de thema's waar jij het meeste op wil inzetten als Stuver

1) Building a bridge between the students and the faculty

2) Opportunity awareness within the faculty

3) Inclusivity and equality

Favoriete podcast: None

Lisa Ronsyn

Studierichting: Eerste master Biochemie & Biotechnologie

Gelieerd aan: GSR, Faculteitsraad Wetenschappen

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Digitalisering van onderwijs

2) Communicatie met studenten

3) Duurzaamheid

Favoriete podcast: Experimental Structural Biology van professor Savvides

 

 

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Energieverbruik in de labo's optimaliseren om zo weinig mogelijk energie te verspillen.

Regelgeving omtrent verwarming en lichten in de UGent beter aanpassen. Er zijn al dagen geweest dat de chauffage nog midden in de zomer aanstaat, terwijl alle ramen open staan en en het buiten 27 °C is. Dit lijkt me een enorme verspilling. Aangezien verwarming centraal geregeld wordt, kan je er vaak zelf niks aan doen. Hetzelfde geldt voor de verlichting: op elke campus zie je wel een gebouw waar er nog licht brandt of een foyer die volledig oplicht omdat er iemand buiten langs het raam beweegt.

Meer slimme thermostaten! Niet algemeen voor een gebouw, maar programmeerbaar op een deel of verschillende auditoria.

Duurzaamheid is niet iets dat op korte termijn behaald kan worden. Het is voornamelijk belangrijk om bij beslissingen telkens stil te staan bij de duurzame component. Zo kunnen we beetje bij beetje onze faculteit en universiteit duurzamer maken.

Meer cursussen en boeken online beschikbaar krijgen zodat die niet gedrukt/geprint moeten worden.

My primary focus will be on one of the pillars of sustainability, which is society (the people). In this case, I will ensure a student's views are well represented at the faculty level.

Integratie van duurzaamheids- en ethische vraagstukken in de opleidingen. Het is ook nodig om de verwarming, ventilatie en verlichting van (oude) gebouwen te her-evalueren en milieubewuster te maken.

Stelling: 'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Neutraal. UGent is zeker op de goede weg, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De herbruikbare drinkflessen van de UGent en 'The Center for Sustainable Chemistry' zijn alvast zeer goede initiatieven.

Niet akkoord. Er worden duidelijke inspanningen geleverd door de UGent, maar het algemeen beleid kan wat bijsturing gebruiken. Zeker op vlak van verlichting. Sommige sensoren staan veel te gevoelig, waardoor zelfs de kleinste vlieg het licht doet aanspringen. Tijdens corona stonden alle ramen open, maar tegelijk brandden de chauffages. Vuilniszakken zijn vaak ook veel te groot, waardoor ze zelden vol zijn.

Neutraal. Er wordt rekening mee gehouden, maar het is niet de main focus. Er zijn wel veel projecten die daaromtrent werken.

Neutraal. Op bepaalde vlakken zet de UGent mooie stappen (ik denk dan bv. aan duurzamer materiaal in de resto's, enzovoort). Toch is er nog een lange weg te gaan tot we onze universiteit duurzamer kunnen noemen. Een mooie eerste stap hierin zou zijn om van alle cursussen een pdf-bestand online te zetten.

Akkoord. Geen verdere uitwijding.

Agree. This is because systems and structure have been put in place to help the students. However, more motivation is needed to encourage the students to utilize the system.

Niet akkoord. Er zijn voor verschillende aspecten van duurzaamheid al goede stappen gezet. Tot duurzaamheid en diversiteit prioriteiten zijn en meegenomen worden in alle beslissingen, is er echter meer werk.

Stelling: 'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten.'

Niet akkoord. De mails van de rector zijn té algemeen, waardoor studenten vaak met vragen blijven zitten die specifiek zijn voor hun opleiding. Communicatie is zeker nog een werkpunt voor de UGent.

Niet akkoord. Het is algemeen geweten dat de C in UGent staat voor 'communicatie'. De mails die de UGent verstuurd, worden pas verstuurd ná wat heisa in de media. Vaak zijn deze ook veel te lang, waardoor de helft van de studenten ze niet eens leest. En door het slecht omgaan met Uforameldingen zien vele studenten deze meldingen als spam.

Akkoord. Riks nieuwsbrief is on top!

Niet akkoord. Op facultair niveau wordt er bijzonder weinig gecommuniceerd naar de studenten, en op universitair niveau probeert men misschien net te veel te communiceren. Dit zorgt ervoor dat studenten de mails van de rector zelden lezen.

Niet akkoord. De communicatie gebeurt in flarden, soms op Ufora, soms via mail en soms op Rik zijn Twitteraccount.

Agree. The communication between the university and its students is well so far, but it can always improve.

Niet akkoord. Hoewel de studentenparticipatie groot is, blijft de communicatie vanuit de UGent naar de studenten eenzijdig. Als student worden we nog te vaak pas na beslissingen op de hoogte gesteld.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Onze decaan kwam zelf met het idee om een spokesperson aan te stellen die kan bepalen welke communicatie relevant is voor studenten. Dit is een piste die we zeker kunnen bekijken.

We kunnen werken met een newsfeed op Ufora. Beslissingen die genomen zijn aan en binnen de UGent of op facultair niveau, kunnen hier vermeld worden. Je kan hier ook eventueel bepaalde thema's die geagendeerd zijn, aan bod brengen om al eventuele input te verzamelen. Ook mag er meer ingezet worden op communicatie naar de internationale studenten toe. Deze worden vaak vergeten door de raden aangezien de voertaal Nederlands is.

Meer reclame en informeren over jaarverantwoordelijken, zodat studenten weten hoe ze met hun problemen naar de proffen kunnen gaan.

Op facultair niveau zou het na een vergadering een goede gewoonte zijn om een kort verslag te delen met de studenten. Op universitair niveau zouden de lange mails van de rector een kort overzicht in het begin van de mail kunnen gebruiken. Dit zou al een goede verbetering zijn.

Een concreet plan opmaken over wie welke informatie aan de studenten moet doorgeven, op centraal, facultair ... vlak.

Dwelling more in social media platforms, as students themselves communicate more via social media than formal modes of communication. Also having an intranet page strictly for students would be much better, where students can air their grievances without fear.

Transparantere en bewustere communicatie naar de brede studentenpopulatie. Bijvoorbeeld een actieve oproep naar studenten om mee te denken over thema's zoals duurzaamheid en diversiteit. Dit zou ook het belang van studentenparticipatie meer tonen.

Stelling: 'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.'

Neutraal. Persoonlijk heb ik niet veel ervaring met de instanties die zich toespitsen op het mentaal welbevinden. Er worden studentenpsychologen voorzien en ook de chatlijn 'Epione' is opgericht. Er zijn dus zeker al middelen aan besteed.

Akkoord. Zowel UGent als studentenorganisaties zetten actief initiatieven op poten om de studenten mentaal te ondersteunen. De chatlijn 'Epione' en het initiatief 'Wel in je vel' zijn hier maar enkele voorbeelden van.

Akkoord. Er zijn veel evenementen door en voor studenten. ook kan je persoonlijk geholpen worden en doorverwezen worden.

Neutraal. Er zijn veel verschillende organen binnen de universiteit waar studenten terecht kunnen met hun problemen. Helaas worden deze niet voldoende gepromoot, waardoor niet alle studenten de weg daarnaartoe vinden. De drempel moet lager.

Niet akkoord. Ik ben er zeker van dat het mentaal welbevinden van de studenten in het laatste jaar door corona achteruit is gegaan. Hierbij is er echter geen gelijkaardige vermeerdering van de aandacht of middelen bij de universiteit zichtbaar.

Agree. The system is already in place to help the mental well-being of the students. However, students' awareness needs to be enhanced to encourage them to make use of the mental well-being system.

Niet akkoord. De hoge werk- en prestatiedruk hebben een sterke impact op mentaal welzijn van studenten. Het is nodig hier tot in de auditoria aandacht voor te hebben, en te blijven investeren in laagdrempelige ondersteuning via o.a. studentenpsychologen.

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Uiteraard zijn lesopnames, kennisclips en andere soorten online onderwijs niet meer weg te denken. Deze bieden niet enkel voor GIT- en werkstudenten een meerwaarde, maar meer en meer studenten baseren hun leermethode daarop. Behoud hiervan lijkt vanuit het studentenperspectief dus logisch, maar er is ook meer en meer tegenstand vanuit de lesgevers omdat studenten niet meer naar de les zouden komen.

Digitaal onderwijs is een must. We moeten snel afstappen van het traditionele lesgeven en meer inzetten op digitaal lesmateriaal. We zagen met corona een verbetering op vlak van lesopnames en het aangeboden materiaal. Denk maar aan kennisclips en online testen. Het is zeer jammer dat sommige faculteiten afstappen van deze methodiek. Lesopnames en kennisclips hebben niet alleen een meerwaarde voor GIT- en werkstudenten, maar ze moedigen ook studenten in het algemeen aan om te leren op eigen tempo en eventueel lessen in te halen na afwezigheid door ziekte of door andere omstandigheden (bv. problemen met openbaar vervoer).

In de ruimte en hybride.

Ik denk dat een hybride vorm waarin het beste van twee werelden gecombineerd wordt, het ideale beeld is. Fysiek naar de les gaan brengt vele voordelen met zich mee, maar dit is om verscheidene redenen niet altijd mogelijk. Lesopnames lijken mij dan een goede ondersteuning, samen met een goede cursus. Verder lijkt mij een algemeen digitaal platform met extra oefeningen een grote aanwinst.

Ik zie hier nog een mooie toekomst in. Ik denk dat er echt een gouden middenweg gevonden kan worden tussen lesopnames en genoeg aanwezigheden in de lessen.

That is where the world is heading, and the earlier we accept and adjust, the better. We already experienced it during Covid-19, and I think that, in time, the majority of services, including education, will be digitized.

Een herinvulling van de hoorcolleges, waar de klemtoon veel meer komt op het stellen van vragen, moeilijke concepten uitleggen en discussie voeren. Met een digitaal leerpad van video's, een cursus, enzovoort, kan je als student dan op eigen tempo de leerstof verwerken naast de interactiecolleges. Om dit werkbaar, duurzaam en inclusief te maken, zijn uitgebreide studenteninput en dialoog met lesgevers cruciaal.

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

DOWA (Directie onderwijsaangelegenheden, red.) wilt inzetten op actief leren en daar ben ik zelf ook sterke voorstander van. Er moet meer interactie zijn tussen de lesgevers en de studenten. Daarnaast zou ik willen dat meer bedrijven of toekomstige werkgevers ook betrokken worden in het onderwijs, zodat het nog duidelijker wordt hoe theorie in de praktijk wordt omgezet.

Meer inzetten op het gebruiken van kennisclips en online lesmateriaal, en kijken hoe we de lessen interactief kunnen houden.

Vroeger aandacht geven aan het wetenschappelijk schrijven.

Vakfeedback moet sneller en concreter bij de lesgevers zelf terechtkomen. Twee jaar is een te grote overbrugging indien er grote gebreken blijken te zijn. Dit zou onder andere kunnen door professoren aan te moedigen om een korte eigen evaluatie te vragen aan de studenten. Verder moeten studenten ook weten waar ze terecht kunnen met klachten en problemen. Zichtbaarheid van Stuvers (van de opleidingscommissies) is hierbij cruciaal.

De UGent is er al veel op aan het inzetten, maar activerend leren lijkt me nog altijd een enorm belangrijk punt dat niet in elke richting even goed toegepast wordt.

Proposing a mode of education where students receive education services that are tailored to the wants and needs of the students.

Ik vind het campusleven en mijn engagementen in studentenraden en -verenigingen een enorme verrijking bij mijn studies. Wanneer op de faculteit dus nagedacht wordt over de toekomst van het (digitale) onderwijs, wil ik blijven inzetten op een toegankelijke en inclusieve campus met een sterke studentengemeenschap.

Stelling: 'De studiekost ligt te hoog.'

Akkoord. Het inschrijvingsgeld ligt inderdaad al hoog. Nu slaan ook de meeste koten hun prijzen op door de stijgende prijzen van gas en dergelijke meer. Alles bij elkaar opgeteld komt dit te hoog uit.

Niet akkoord. Het onderhouden van een universiteit kost nu eenmaal geld. Als student kan het geen kwaad dat we hier aan bijdragen. Als we gaan kijken naar andere landen en de kosten die studenten daar oplopen, mogen wij echt niet klagen. Ook biedt de UGent verschillende diensten aan die de kosten enorm kunnen verlagen: lagere huurprijzen voor beursstudenten, gratis Officepakketten en andere programma's aangeboden via Athena, verlaging van kosten voor openbaar vervoer, enzovoort. Deze diensten zijn echter vaak ongekend bij de studenten.

Niet akkoord. De boekenkost is hoog, maar tweedehandsaankopen zijn mogelijk. Ook helpt de staat en de UGent studenten met financiële moeilijkheden als dit nodig is.

Neutraal. Het studiegeld op zich lijkt mij, zeker in vergelijking met andere landen, haalbaar voor de meeste studenten. De kosten beginnen echter stevig op te lopen wanneer er ook nog studiemateriaal, labomateriaal, een kot, enzovoort, bijkomen. Zeker gezien het beurssysteem niet iedereen die het nodig heeft, ondersteunt. Opties om zaken zoals handboeken en labomateriaal uit te lenen lijken mij een goede manier om deze kost te drukken indien de student dit nodig acht.

Niet akkoord. Ik vind wel dat het aankopen van boeken voor de les soms wel echt duur kan zijn. Hiervoor zou ik dan online licenties willen, zoals de UGent er reeds heeft voor wetenschappelijke tijdschriften.

Neutral. This is relative, but it is a given that it should be made affordable for everyone, regardless of their status, income, gender etc.

Niet akkoord. Aan de Faculteit Wetenschappen zijn veel handboeken beschikbaar voor uitleen in de bibliotheek, wat ik een heel goede manier vind om studiekosten te drukken.

Stelling: 'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.'

Neutraal. Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook op onze faculteit voor. Hierdoor heeft onze faculteit voor alle faculteitsraadsleden en geïnteresseerden een infomoment met Trustpunt en de Juridische Dienst voorzien.

Akkoord. Al vind ik de stelling verkeerd gesteld. Tegengaan van grensoverschrijdend gedrag is moeilijk. Ermee omgaan is helaas het enige wat je kan doen. Dit en genoeg sensibiliseren. Op beide vlakken zijn we goed bezig: zowel de kringen als de opleidingscommissies en faculteitsraadsleden zijn hiermee bezig. We nodigen alle instanties zelf uit voor een gesprek met het Trustpunt.

Niet akkoord. Het heeft te lang geduurd. Dergelijke zaken moeten meer voorrang krijgen.

Niet akkoord. Sinds de molen aan het draaien is geslaan, heb ik geen maatregelen voorbij zien komen. Indien deze wel gemaakt zijn, zou het beter zijn om deze openlijk met de studenten te communiceren om te laten weten dat men naar hen luistert.

Niet akkoord. De faculteit zou een sensibiliseringsactie kunnen doen voor preventie, maar ook om studenten en personeel te laten weten wat te doen indien dergelijk gedrag plaatsvindt.

Agree. In addition, I should also stress that students' safety should be prioritized, and offering a safe environment to them is necessary.

Akkoord. De faculteit erkent hun rol in het grondig informeren van studenten en werknemers over de meldpunten en stelt hiervoor concrete acties. In de faculteitsraad wordt de studenteninput ook steeds gehoord.

Stelling: 'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.'

Neutraal. Als Stuver is het vooral belangrijk om zelf je stem te laten horen. Het zou niet van de UGent mogen afhangen of we al dan niet zichtbaar zijn.

Akkoord. Het komt zelden voor dat er geen Stuver aanwezig is bij werkgroepen georganiseerd door de UGent. Tijdens corona werden er zelfs door de UGent regelmatig besprekingen gehouden met Stuvers en de Gentse Studentenraad, en werden we als eerste op de hoogte gebracht van codeveranderingen. Stuvers zijn wel duidelijk aanwezig binnen de werking van de UGent.

Niet akkoord. Veel studenten weten niet wat Stuvers doen. Een mogelijke aanpak: infodrinks organiseren op verschillende locaties (lees: naar de studenten gaan) om de stap naar Stuvers te verkleinen.

Neutraal. In kleine richtingen kennen de studenten en professoren elkaar beter, en vinden studenten de weg sneller naar de juiste personen. In grote richtingen en faculteiten lijkt me dit moeilijker.

Niet akkoord. De Stuvers zijn helemaal niet voldoende zichtbaar aan de UGent. Er is ook niet genoeg geweten over wat er allemaal veranderd kan worden door Stuvers. Meer visibiliteit via sociale media, bijvoorbeeld, zou al veel helpen. Ook een grote reclamecampagne die meer overkoepelend is en niet enkel voor de verkiezingen, zou hierbij kunnen helpen.

Agree. We can't judge them harshly, as they are also students with responsibilities like everyone else. However, with appointment come responsibilities; if elected, I will ensure regular student meetings, at least once a month, for the students to air their views and also to interact with them.

Akkoord. Ik denk vooral dat het belang van studentenvertegenwoordiging en het feit dat iedere student Stuver kan zijn, niet genoeg gekend zijn. In opleidingscommissies, faculteitsraden, enzovoort, brengen wij een uniek perspectief op beslissingen die een effect hebben op de studenten. Het voordeel van veel Stuvers te hebben met verschillende ervaringen mag daarin niet onderschat worden!

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Het engagement is aanzienlijk gedaald. Rondgaan in de lessen, mensen aanspreken in de resto's en Uforameldingen rond de verkiezingen blijken niet zo effectief meer te zijn als vroeger. Ik denk dat we de komende twee jaren vooral moeten focussen op het tonen aan de studenten wat we als Stuvers allemaal kunnen realiseren om zo de interesse weer aan te wakkeren.

Het opvullen van raden is altijd al moeilijk geweest. Meestal steun je op de mensen die je leert kennen op campus of evenementen georganiseerd door verenigingen. Vaak leer je hier studenten kennen die kampen met bepaalde problemen of zich storen aan bepaalde zaken. Eensze geholpen zijn, zien ze sneller in hoe belangrijk studentenparticipatie is. Door corona zijn we twee jaar aan lobbywerk kwijt en is een groot deel van potentiële Stuvers afgestudeerd. Dit maakt het moeilijker om studenten warm te maken voor het stuverschap.

Meer sensibiliseren over wie wat doet aan de UGent en dat elke student kan meedoen, niet enkel zij die al betrokken zijn in bepaalde raden.

De laatste twee jaar is het moeilijk geweest om te tonen wat Stuver zijn juist inhoudt. Door dit de komende twee jaren wél te doen en vol enthousiasme klaar te staan voor de studenten, moedig je hen aan om zich ook in te zetten voor hun universiteit.

Een campagne met alles wat Stuvers reeds verwezenlijkt hebben en hoeveel goeds dat doet voor de andere studenten.

By creating awareness for the importance and need of student participation in councils' meetings, as it is the only way students' views will get to be heard.

Meer bekendheid van de studentenvertegenwoordiging per richting creëren, en via StuW (Studentenraad Wetenschappen, red.) blijven inzetten op goede communicatie met studenten, zowel door input te vragen als informatie te delen.

Stelling: 'Er worden aan mijn faculteit voldoende maatregelen getroffen om onderwijskwaliteit en accommodatie te garanderen voor het groeiend aantal studenten.'

Neutraal. Dat hangt echt af van gebouw tot gebouw. De S9 op Campus Sterre heeft alle accommodatie om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Sommige studentenlabo's op onze campus zijn echter niet van (goed) genoeg materiaal voorzien.

Akkoord. Niet alle richtingen groeien even snel, maar sinds corona zijn er een paar richtingen populairder dan ooit tevoren. Gelukkig zijn onze labozalen en aula's groot genoeg. Ook hebben we een aantal lokalen voorzien van live capturing, waardoor grotere groepen zeker les kunnen volgen. We vergroten het aantal studieplekken tijdens de blokperiode op vraag van StuW en de studentenverenigingen.

Niet akkoord. Problemen die studenten ondervinden in verband met proffen bij vakfeedback worden soms niet opgelost omdat een prof bijna weggaat. Een maatregel zou zijn om een tijdslimiet aan de opleidingscommissies op te leggen om een effectieve oplossing te vinden.

Neutraal. Hiervoor heb ik niet genoeg kennis van wat er leeft bij de studenten.

Akkoord. De onderwijsevaluaties lopen vrij goed en de opleidingscommissies volgen die op onze faculteit ook goed op.

Disagree. The education quality is on point, but in terms of accommodation, a lot, still, has to be done, especially for post graduate students who join mid-year.

Akkoord. Ik apprecieer vooral hoe sterk de faculteit blijft inzetten op goed praktijkonderwijs, wat niet eenvoudig is met een groeiend aantal studenten.

Stelling: 'De infrastructuur van mijn faculteit en haar terreinen wordt goed onderhouden en is afgestemd op de noden van de 21ste-eeuwse student.'

Akkoord. We hebben op onze campus een Finse looppiste, de studententuin en een studentenlounge. Daarnaast zijn er buiten genoeg picknicktafels en een paar pingpongtafels.

Akkoord. We zijn al enkele jaren bezig met het herinrichten van onze campussen. Zeker Campus Sterre zal in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld door het bijbouwen van nieuwe gebouwen en het voorzien van hoog-technologisch aangepaste leslokalen in de S1. Met het project 'Pimp your campus' en 'Plant your campus' is de Sterre een van de mooiste campussen van de UGent geworden. Na de les blijf je hier al gemakkelijk eens plakken om te kickeren met een paar vrienden, of iemand te verslaan in tafeltennis.

Akkoord. Het is vaak proper (binnen én buiten), en er zijn liften en studieplekken met stopcontacten aanwezig. Wat wel beter zou kunnen, is dat er nog steeds te weinig stopcontacten zijn in de auditoria.

Niet akkoord. Het materiaal voor lesopnames is simpelweg niet goed: studenten kunnen het bord niet altijd lezen, professoren werken er niet graag mee, enzovoort. Doorheen de komende jaren moet er geïnvesteerd worden in beter materiaal hiervoor. Verder zijn er in de meeste lokalen te weinig stopcontacten, of liggen deze te ver weg. Voor bepaalde lokalen zou het zeker nuttig zijn een aantal stekkerdozen uit te lenen aan de studenten.

Akkoord. Er zijn veel plaatsen waar men kan studeren, we hebben vergaderruimtes voor groepswerken en een studentenlounge.

Agree. But as mentioned earlier, there is still a lot that can be improved to keep up with the 21st century students, including the modes of learning.

Neutraal. Ik denk dat dit sinds de renovaties sterk verbeterd is, maar ik weet niet of de infrastructuur alle studenten voldoet. Ik nodig bijgevolg studenten die toegankelijkheidsproblemen ervaren, uit om contact op te nemen via StuW (Studentenraad Wetenschappen, red.) of zelf Stuver te worden!

 

Jan-Pieter Baert is ook kandidaat-stuver voor deze faculteit. Hij werd gecontacteerd voor dit artikel, maar antwoordde voorlopig niet op onze berichten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen