Kandidaten faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

In de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen komen er 4 kandidaten op. Er zijn 7 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Yorben Versluys

Studierichting: Derde bachelor Pedagogiek en Onderwijskunde

Gelieerd aan: Faculteitsraad FPPW

Rangschik de thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver

1) Gelijke onderwijskansen voor álle studenten

2) Lesopnames voor elke student

3) Modernisering van werkvormen, lesinhouden en curricula

Favoriete podcast: Historische podcasts van Klara (Leopold, Napoleon, Zonnekoning, enzovoort)

Nora Verheije

Nora Verheije is ook kandidaat-stuver voor de FPPW. Zij werd gecontacteerd in verband met dit artikel, maar kon zich door persoonlijke omstandigheden niet vrijmaken.

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Verder inzetten op het ontwikkelen van een duurzaam curriculum dat studenten vaardigheden, kennis en ervaring bijbengt dat zij levenslang kunnen implementeren. Denk aan academische zoekvaardigheden, inzicht in niet-Westerse culturen en praktijkervaring.

Stelling: 'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. Heel wat campussen en faculteiten zijn uitgerust met duurzaam materieel. Tegelijkertijd zijn er ook heel wat campagnes die studenten richting duurzaam eten en leven duwen. Toch is er nog heel wat ruimte voor verbetering, vooral dan binnen de dimensie van onderwijs. Niet enkel de gebouwen en het materieel moeten de tand des tijds doorstaan, maar ook de inhoud van lessen moet nog decennia relevant kunnen blijven. Het is pas wanneer studenten én met hun aangeleerde kennis, én met hun vaardigheden de wereld intrekken, dat de UGent toont wat haar onderwijs écht waard is.

Communicatie

Stelling: 'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten.'

Niet akkoord. Het hangt af van faculteit tot faculteit, maar vaak staan er veel studenten in de kou. Vooral in eerstebachelorjaren van grote en populaire opleidingen is dit een zeer groot probleem. Dit schrikt heel wat studenten af en staat de gelijkheid van ons onderwijs in de weg.

Een ander voorbeeld: de manier waarop studenten in de universitaie homes op de hoogte werden gebracht van de afschaffing van huurvermindering (vanaf volgend academiejaar), was ronduit verschrikkelijk. Studenten waren volledig in paniek, en terecht, want dit is de meest asociale maatregel die een sociale raad kon nemen.

Geef één concrete maatregel die de communicatie zou kunnen verbeteren.

Een betere afstemming tussen het rectoraat en de verscheidene decanaten. Ik zag dit jaar meermaals hoe onze rector een boodschap de wereld instuurde waar het facultair personeel nog helemaal niet van op de hoogte was. Dit zorgt ervoor dat zij onvoorbereid en onwetend moeten communiceren met bezorgde studenten die hen overladen met vragen en mails.

Mentaal Welzijn

Stelling: 'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.'

Niet akkoord. Er zijn heel wat initiatieven op verschillende niveaus en in samenwerking met verschillende stakeholders. Studentenpsychologen staan paraat, afspraken maken gaat vlot en discreet. Niet alleen professionals, maar ook studenten worden ingeroepen om een groot ondersteuningsnetwerk op poten te zetten.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Ik zie de toekomst van digitaal onderwijs als meer actief onderwijs en minder passief preken voor een aula. Ufora brengt heel wat mogelijkheden met zich mee als het gaat over het aanbieden van zelftests, digitaal leermateriaal en het geven en bekijken van feedback doorheen het jaar. Het is jammer om te zien dat maar weinig lesgevers deze mogelijkheden ten volle benutten.

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Flip. The. F*cking. Classroom!

Dit doet men al jaren in Nederland en ook steeds meer binnen onze Vlaamse universiteiten: in plaats van drie uren passief te hervertellen wat er reeds in het handboek staat, laat je de leerlingen elke week weten (via Ufora) welke hoofdstukken en kennisinhouden er zullen besproken worden. Je gaat er als lesgever vanuit dat de studenten dit hoofdstuk op eigen houtje doornemen en vraagt hen om onderwerpen en vragen naar voren te schuiven voor de volgende les. Zo kan de tijd van het daadwerkelijke lesgeven ingekort worden met de helft en gebruikt worden om echt dieper in te gaan op de leerstof op basis van de interesses en vragen van de studenten.

Gevolg? Meer studenten in je les, omdat de les echt een meerwaarde biedt die het reeds aanwezige leermateriaal aanvult. Studenten krijgen terug een rol in je les en dus een reden om aanwezig te zijn. Iedereen wint!

Onderwijs

Stelling: 'De studiekost ligt te hoog.'

Ja en nee.

Ja, want handboeken kosten verschrikkelijk veel geld. Deze prijzen kunnen gemakkelijk gedrukt worden door als lesgever zelf readers samen te stellen die maar een fractie van de prijs kosten van dure, commerciële handboeken.

Nee, want het inschrijvingsgeld aan de UGent behoort tot één van de laagste in de wereld. Als men kijkt naar de kosten van studenten in pakweg Nederland, Frankrijk of de Verenigde Staten, dan liggen de kosten hier tien to dertig keer lager!

In een ideale wereld zou ik uiteraard gratis onderwijs willen zien, maar de realiteit heeft haar grenzen ...

Grensoverschrijdend Gedrag

Stelling: 'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.'

Akkoord. Mijn faculteit heeft een goede reputatie op het vlak van safe spaces en communicatie. Er gaan weinig tot geen slechte verhalen de ronde en er wordt snel en kordaat gecommuniceerd met professoren wanneer meerdere studenten een klacht indienen.

Tegelijkertijd besef ik maar al te goed dat dit een onzichtbaar probleem is en ik, als man, minder vaak in aanraking kom met zulke situaties. Ook weet ik dat het op heel wat andere faculteiten waar een minder open sfeer hangt, een veel groter probleem is.

Studentenvertegenwoordiging

Stelling: 'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.'

Niet akkoord. De coronajaren hebben hun impact nagelaten op het stuverschap. We zitten met een generatie van studenten die geen voeling meer heeft met hun medestudenten, lesgevers en faculteit, laat staan de UGent in het algemeen. Het is belanrijk dat studenten niet alleen de studentenverenigingen en de praesidiumleden met de dikke lintjes kennen, maar ook de namen en gezichten van de personen waar zij terecht kunnen met hun problemen, angsten, vragen en twijfels.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

De opkomst voor elke raad op elk niveau is zó laag dat (bijna) elke student die zich deze maand kandidaat heeft gesteld, automatisch (her-)verkozen zal worden. Dat is spijtig en wijst op een ernstig tekort aan animo en participatie. Ik zetelde dit jaar in drie raden en commissies, en beende bij in kleinere commissies waar men geen gegadigden voor kon vinden.

Ik heb me kandidaat gesteld als voorzitter van de PPSR in academiejaar 2022-2023 in de hoop via dit mandaat het stuverschap aan mijn faculteit nieuw leven in te blazen en de toekomstige generatie klaar te stomen om de fakkel over te nemen.

Faculteitsspecifiek

Stelling: 'Aan de FPPW is er voldoende praktische en administratieve stagebegeleiding.'

Akkoord. Het administratieve team van de FPPW werkt ontzettend hard. Elk jaar dienen zij meer en meer studenten te registreren, begeleiden en informeren, en dit met steeds minder geld, minder personeel en minder begeleiding.

Er is natuurlijk wel het probleem van een tekort aan stageplaatsen binnen de psychologie, maar dit is vooral een probleem van een te grote vraag en een te klein aanbod.

Stelling: 'Er is aan de FPPW voldoende oog voor de noden van minderheidsgroepen, zoals studenten met een migratieafkomst, met een functiebeperking, werkstudenten, enzovoort.'

Niet akkoord. De FPPW is op het vlak van diversiteit en ondersteuning een koploper binnen onze universiteit, maar toch zijn het vooral werkstudenten die nog uit de boot vallen. We zitten met een steeds grotere instroom van schakel- en werkstudenten, en het is pijnlijk duidelijk dat onze curricula en lessenroosters hier niet op afgestemd zijn.

In tijden van een gezondheidscrisis en economische crises moeten studenten werken en studeren kunnen combineren indien zij die wensen. Wat betreft mogelijke maatregels denk ik aan voorrang bij het registreren voor practica, zodat werkstudenten een uur kunnen kiezen dat in hun werkschema past.

 

Hadewijch Vandenbulcke is ook kandidaat-stuver voor deze faculteit. Zij werd gecontacteerd voor dit artikel, maar antwoordde voorlopig niet op onze berichten. Jolien Pauwels heeft haar kandidatuur ingetrokken.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen