Geen lesopnames? Prof moet meer voorzien dan enkel slides

Onderwijs in het academiejaar 2022-2023

Nu corona achter ons lijkt te liggen en een nieuw academiejaar is aangebroken, herbekijkt UGent de regels en praktijken van haar onderwijsbeleid. Dit zijn de meest opvallende wijzigingen voor dit academiejaar.  

In april van dit jaar werd de nota 'Onderwijs in het academiejaar 2022-2023' goedgekeurd door de onderwijsraad van onze universiteit. Die spitst zich vooral toe op het onderwijs na corona, en heeft specifiek als doel om verder te bewegen richting het concept van 'Blend@ugent', of "een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online onderwijs en on campus-onderwijs." 

De nota staat onder andere stil bij het gebruik van lesopnames binnen het onderwijs, en dan voornamelijk bij de heersende spanningen tussen enerzijds mogelijke positieve effecten van lesopnames en anderzijds het negatieve effect van studenten die minder naar de les zouden komen wanneer lesopnames aangeboden worden. Dat laatste zou ingaan tegen de ambities van de universiteit om actief leren te promoten. Er zijn echter ook andere negatieve effecten, waaronder verminderde sociale contacten en planningsvaardigheden. De nota somt dan ook een grote lijst van afwegingen op betreffende de wenselijkheid van lesopnames voor lesgevers, die hierover autonoom kunnen beslissen. 

Er wordt onder andere gevraagd om lessen goed in te plannen, zodat studenten het nuttig vinden om af te zakken naar Gent. Ook het doceren in te kleine lokalen voor het groeiende studentenbestand wordt afgeraden. De nota neemt ook een positie in over het beschikbare cursusmateriaal, aangezien die ook dezelfde inclusiviteit als lesopnames zouden bieden, zonder afwezigheid in de hand te werken. Er wordt gesteld: "Het louter voorzien van slides/powerpoints wordt niet beschouwd als degelijk cursusmateriaal. Zolang er geen degelijk cursusmateriaal voorhanden is, dienen lesgevers hun lessen op te nemen en deze ter beschikking te stellen van de studenten."

Zolang er geen degelijk cursusmateriaal voorhanden is, dienen lesgevers hun lessen op te nemen en deze ter beschikking te stellen van de studenten

Voorbeelden van voldoende lesmateriaal zijn "een goed handboek, een degelijke cursus, een ingesproken powerpoint, een reeks kennisclips, lesopnames van vorig jaar of een ander digitaal alternatief." Lesgevers zouden dus dergelijke volwaardige alternatieven moeten voorzien als ze geen lesopnames aanbieden. 

Deze nota is natuurlijk niet het enige nieuwe aan ons onderwijs. Ook de ijzeren wet van Universiteit Gent, het OER (onderwijs- en examenreglement), werd voor dit academiejaar van enkele wijzigingen voorzien. Hieronder een overzicht: 

1. Vanaf dit academiejaar kunnen er micro-credentials opgenomen worden. Dit zijn zeer korte opleidingstrajecten om zeer specifieke competenties te behalen, vooral met het oog op levenslang leren. De opleidingen zouden van een onderdeel van een bepaald vak tot een combinatie van enkele vakken kunnen reiken. Momenteel zijn er 31 dergelijke micro-credentials beschikbaar over 6 faculteiten, en deze gaan van 4 tot 15 studiepunten. 

2. De bijzondere statuten van studenten, dewelke bepaalde faciliteiten voorzien voor studenten in bijzondere omstandigheden, worden in de tekst van het OER uitgebreid van examens naar evaluaties in het algemeen. Zo vallen ook stages en tussentijdse toetsen hieronder. Voor studentenvertegenwoordigers met een bijzonder statuut wordt het ook mogelijk om indiendatums te verplaatsen. Er vindt ook een beperking plaats voor het verplaatsen van zaken naar andere tijdstippen binnen het academiejaar voor het bijzonder statuut omwille van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden. 

3. In plaats van de lesblokken van 90 minuten worden lesblokken nu onderverdeeld in meervouden van 30 minuten en moeten ze minstens 1 uur beslaan. In een les van 2 uur moet 15 minuten pauze gegeven worden. Voordien was dat al vanaf 90 minuten les. Er wordt echter ook nog altijd 15 minuten "wisseltijd" inbegrepen aan het einde van een lesblok. 

4. Studenten die na een deliberatie of tolerantie toch wensen deel te nemen aan de herexamens, verwerven wanneer ze slagen enkel een creditbewijs. Het resultaat van de eerste evaluatie wordt meegenomen in de berekening van graad van onderscheiding. Indien je toch het tweede cijfer wil gebruiken, moet afstand gedaan worden van de deliberatiebeslissing. Dan wordt een nieuwe deliberatie- of diplomabeslissing opgesteld voor de tweede evaluatie. 

5. De opleidingscommissie moet een positief advies geven als docenten willen afwijken van de geldende afrondingsregels. 

Ook verplichte quarantaine of isolatie is toegevoegd aan de lijst van gegronde redenen

6. Vanaf nu kan slechts 1 promotor verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van een masterproef. Hiervoor was dat ten minste 1 promotor. Een masterproef in een andere taal schrijven moet vanaf nu expliciet op verzoek van de student gebeuren. 

7. Het hebben van een schriftelijk examen op een avond en op de ochtend van de dag nadien geldt nu als gegronde reden voor afwezigheid bij een examen. Ook verplichte quarantaine of isolatie is toegevoegd aan de lijst van gegronde redenen. 

8. Een verantwoordelijk lesgever die ook lid is van een examencommissie, dient zich te onthouden in gevallen van fraude. 

9. Facultaire ombudspersonen treden nu ook op in het behandelen van klachten voor het reglement doctoreren. 

10. Er vindt een versoepeling plaats in de procedure voor het vervangen van lesgevers in plotse en onvoorziene gevallen.

Wanneer je twijfels hebt of een vak wel conform de geldende onderwijsregels is, kan je onder andere terecht bij de opleidingscommissie van jouw richting om dit aan te kaarten. 

Nog geen stemmen

Reacties

Bericht: 
Helaas, onderwijsraad is enkel adviserend, proffen zijn nergens toe verplicht tot raad van bestuur iets zegt.... Zoveel proffen zeggen "geen opnames, ge hebt de powerpoint online", meanwhile babbelen ze een kwartier over 1 slide met allerlei info da ge uit die slide alleen gwn niet krijgt. Welkom to ugent i guess....

Reactie toevoegen