Trans*-awareness aan de UGent

De rector hing op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit de roze-blauw-witte transvlag uit. Onze universiteit wou hiermee steun betuigen aan alle trans* studenten en personeelsleden, maar hoe inclusief is het beleid aan de UGent echt?

In de missieverklaring van de UGent staat de inclusie van alle studenten en medewerkers centraal, ongeacht de etnische, levensbeschouwelijke of sociale achtergrond. Er worden verschillende stappen ondernomen om dit te realiseren. De universiteit streeft, onder andere, een proactief transgenderbeleid na. "We zijn al sinds 2016 met het transgenderthema bezig. Toen werden er eerder voorzichtige stappen gezet. Het is pas sinds 2019 dat we een zeer uitgebreid beleidskader hebben uitgewerkt dat ook is goedgekeurd door het bestuur", vertelt Marieken De Munter, medewerker diversiteit.

UGent als voortrekker?

Er wordt in het transgenderactieplan voornamelijk naar gestreefd om structurele discriminatie aan te pakken, maar ook communicatie en sensibilisering zijn belangrijk in het nieuwe beleidskader. Er worden niet enkel vlaggen gehesen, de UGent heeft ook een resem aan actiepunten die het bewustzijn rond het transgenderthema zouden moeten vergroten. De Munter somt een paar kwesties op: "In de non-discriminatieverklaring van de UGent zijn de categorieën 'genderidentiteit' en 'genderexpressie' toegevoegd. Verder hebben we een diversiteitsgids voor nieuwe medewerkers waarin ook iets staat over het transgenderbeleid. We organiseren soms middaglezingen en bieden trans*-awareness trainingen aan op vraag. Ten slotte hebben we een etiquette uitgewerkt rond de voornaamwoorden en genderneutraal taalgebruik."

Marieken De Munter

"Er wordt ook rekening gehouden met het welzijnsaspect. Zo is er sinds april 2021 aan de UGent een nieuwe regeling van kracht. Personeelsleden in transitie kunnen doorheen de hele loopbaan twintig dagen dienstvrijstelling krijgen, zowel voor medische als psychologische hulp. We zijn de eerste universiteit in België die dit implementeert en daar zijn we zeker trots op."

"De UGent loopt erg vooruit wat transgenderbeleid betreft in vergelijking met andere Vlaamse universiteiten", vindt Tine Brouckaert, beleidsmedewerker gender. "Veel universiteiten kijken naar ons en willen graag ons beleid ook implementeren. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke naamswijziging op aanvraag."

Toekomstige werkpunten

Brouckaert geeft aan dat er nog veel punten zijn waarop ze in de toekomst willen focussen: "Zo willen we meer inzetten op genderneutraal en inclusief taalgebruik. Momenteel zijn we bezig aan een gebruiksvriendelijk screeningsinstrument om teksten te doorlichten op binaire of genderstereotiepe elementen. Daarnaast willen we het binair informaticasysteem aanpassen zodat de optie 'X' ook geregistreerd kan worden." 

Tine Brouckaert

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer heeft in toekomstige ontwerprichtlijnen opgenomen om de toiletten genderneutraal in te richten. "Het is de bedoeling om op termijn volledig genderneutrale toiletten op alle campussen te organiseren", verduidelijkt De Munter. "Volgend academiejaar zullen er twee testcases worden uitgerold, in het UFO en in de S9 aan de Sterre. Het is de bedoeling om de urinoirzone in het mannenblok af te schermen en daar andere non-binaire logo's voor te gebruiken. De opmerkingen, bedenkingen en suggesties die we daar verzamelen, kunnen we meenemen naar volgende projecten."

Nothing about us without us

Brouckaert merkt op dat een kruispuntperspectief bewust geïntegreerd wordt in nieuwe beleidsplannen: "Het is belangrijk om aandacht te hebben voor verschillende doelgroepen en ze actief te betrekken. Zo werken wij samen met trans*-personen, personen met een andere etnisch-culturele achtergrond of mensen met een functiebeperking. In het kader van de genderneutrale toiletten, is rolstoeltoegankelijkheid bijvoorbeeld ook een belangrijk aandachtspunt."

De Munter vult haar aan: "Een belangrijke evolutie die we hebben doorgemaakt is dat we nu heel dicht staan bij de doelgroep. Onder het motto 'nothing about us without us' opereren wij samen met een werkgroep van trans* personeelsleden en studenten. Zij kunnen beter aangeven waaraan behoefte is en waar de UGent nog beter op zou kunnen inzetten. De activiteiten in de week van de transgenderzichtbaarheid werden bijvoorbeeld volledig ingevuld door leden van de Trans-werkgroep. Wij zijn dan wel diversiteit- of inclusiemedewerkers maar ook wij zijn zelf nog erg aan het bijleren."  

Het is belangrijk om de doelgroep actief te betrekken bij de werking – Tine Brouckaert

Bovendien is iedereen die wil meedenken over het transgenderbeleid aan de UGent welkom om contact op te nemen door een mailtje te sturen. De UGent heeft een centraal aanspreekpunt Trans (trans@ugent.be) waarin vragen behandeld worden. Het dient voornamelijk als een contactpunt voor administratieve vragen, zoals de naamsverandering of het aanpassen van de aanspreekvorm. Studenten, medewerkers of sympathisanten kunnen er evenwel terecht met andere vragen of opmerkingen rond het transgenderthema.

Meer uitleg over de concrete acties uit het transgenderbeleid aan de UGent zijn te vinden op de website ugent.be/trans. Voor andere vragen over het transgenderthema kan je terecht bij transgenderinfo.be.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen