Dagelijks Bestuur onder vuur

Gentse Studentenraad in wurggreep door vermeend statutair laarsgelap?

Het bestuur van de Gentse Studentenraad wordt een gebrek aan openbaarheid verweten, maar ook geruchten van nepotisme en belangenvermenging doen de ronde. Heeft de voorzitter zijn vriendin echt een betaalde functie gegeven?

“Wat is die Gentse Studentenraad, en wat kan ons dat schelen”, vraagt u? Het orgaan beheert jaarlijks € 250.000. Een kwart miljoen euro, dat leest u goed. Volgens bronnen binnen de studentenvertegenwoordiging lapte het bestuur van de Gentse Studentenraad de afgelopen maanden minstens vier statutaire bepalingen aan zijn laars, maar ook een zwakke Algemene Vergadering blijft niet buiten schot en wordt als medeverantwoordelijke gezien. Volgens de voorzitter van de Studentenraad, Johannes Weytjens, werd enkel een huisreglement geschonden.

Algemene Vergadering

E-mailgate

“Het belangrijkste van die statutaire bepalingen heeft te maken met de openbaarheid van de zittingen van de Algemene Vergadering (AV) van de Studentenraad”, meent een anonieme bron binnen de studentenvertegenwoordiging. “Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Gent. Leden van de Algemene Vergadering moeten volgens het huishoudelijk reglement bovendien zeven dagen op voorhand via e-mail worden uitgenodigd voor een zitting.”

Voor de vergadering van 21 oktober 2016 werd deze uitnodiging niet verstuurd. Wel werd er een groepsgesprek aangemaakt op Facebook, maar dat gebeurde niet binnen de vastgelegde termijn van zeven dagen. Bovendien werd niet iedereen daaraan toegevoegd, althans niet in eerste instantie. Stemgerechtigd lid Lennert Noppe (voormalig voorzitter van de Gentse Studentenraad en lid van het Bestuurscollege van de UGent), werd net als heel wat niet-stemgerechtigde leden aanvankelijk niet uitgenodigd. Noppe, die nochtans in het hoogste operationele orgaan van de UGent zetelt, werd pas na eigen verzoek toegevoegd aan het gesprek. Volgens interne bestanden van de Studentenraad, die Schamper kon inkijken, werd een mailinglijst pas op 2 november aangemaakt.

"De selectie was niet doelbewust" - Johannes Weytjens

“Ik heb Lennert nooit bewust uit het gesprek geweerd, het was veeleer een geval van vergetelheid”, meent Weytjens. “We hebben leden van elke facultaire studentenraad en de centrale stuvers uitgenodigd. Iedereen die niet uitgenodigd was, was uiteraard ook welkom. Die selectie was niet doelbewust”, vervolgde hij. Daarnaast zouden ook de termijnen van het doorsturen van de agenda en de nodige documenten, hetgeen ook bepaald is in het huishoudelijk reglement van de Studentenraad, niet gerespecteerd zijn. Weytjens bevestigt dit, maar wijst erop dat dit ook in eerdere jaren wel vaker voorkwam.

 

Quid quorum?

Studentenhuis De Therminal

Bij het verloop van de vergadering op 21 oktober zelf liep bovendien ook niet alles op rolletjes. Op deze vergadering werd de verkiezing van twee kersverse leden van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gentse Studentenraad beklonken. Voor de verkiezing van gewone DB-leden geldt, zoals statutair bepaald, een gewone meerderheid van ½ van de stemgerechtigde leden, bij een quorum van ½. Het quorum werd door de afwezigheid van enkele centrale stuvers verlaagd. De manier waarop het quorum uiteindelijk bereikt werd, is echter op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Zo vermeldde Weytjens, volgens het verslag van de vergadering in kwestie althans, niet wat het te bereiken quorum was, noch of dit quorum behaald werd. Daarnaast werden in een eerdere versie van het verslag van de vergadering in kwestie twee stemgerechtigde leden bij niet-stemgerechtigde leden opgelijst. “Een foutje”, aldus de voorzitter. Beide leden zetelden echter tegelijk ook in het Dagelijks Bestuur van de Gentse Studentenraad, wat bij verschillende AV-leden vragen opriep. Van een totaal van tien aanwezige stemgerechtigde leden waren daarenboven vier personen betaalde medewerkers van de Studentenraad. 

"Problematisch dat de meerderheid van de leden ofwel bestuurslid, ofwel betaald medewerker is"

DB-leden en betaalde medewerkers die hun stemrecht alsnog opnemen, het is een praktijk die niet ongezien is, en het is evenmin statutair verboden. Ook in vorige jaren werd dit soms gehanteerd om het quorum te bereiken. “Het wordt echter problematisch als de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden ofwel bestuurslid, ofwel betaalde medewerker is”, meent een AV-lid, “bovendien is het zelfs niet duidelijk wie betaald is, en wie niet.” Volgens Weytjens is het zeker niet de bedoeling om deze informatie binnenskamers te houden, maar is het hiervoor wachten tot de website van de Studentenraad opgefrist is.

Ook over het stemrecht voor DB-leden en betaalde medewerkers is de voorzitter duidelijk: “Momenteel verhinderen de statuten dat inderdaad niet. We zijn ons bewust van het feit dat dit voor problemen kan zorgen en dat mensen zouden kunnen spreken van belangenvermenging. We zijn dan ook van plan om onze statuten te herbekijken, om discussies hierover uit te klaren.”

 

AV kwadraat & belangenvermenging

Na een ludiek artikel in Schamper 571, dat de gebrekkige openbaarheid van de eerste AV aanklaagde, werd op 2 november een nieuwe zitting van de Algemene Vergadering ingepland. Op deze vergadering werd voorgesteld om de niet-statutaire vergadering van 21 oktober ongeldig te verklaren, maar de op die dag verkozen bestuursleden wel te aanvaarden. “Het goedkeuren van een niet-statutaire Algemene Vergadering is een gevaarlijk precedent”, klinkt het bij een AV-lid, “dan kan je vanaf nu evengoed je AV onaangekondigd op een zatte avond in de Overpoort houden, en die vervolgens nadien gewoon laten goedkeuren.”

"Het is een gevaarlijk precedent"

“Voor de vergadering van 2 november stond een vertrouwensstemming en het bepalen van de rechtsgeldigheid van de Algemene Vergadering van 21 oktober geagendeerd”, luidt de repliek van Weytjens, “De stemming over het nietig verklaren van de eerdere AV werd niet door een meerderheid onthaald, waardoor deze bleef bestaan.” Volgens bronnen binnen de Algemene Vergadering werd het deel van het voorstel om de vergadering van 21 oktober ongeldig te verklaren onder de mat geveegd, waardoor sommige mensen in de overtuiging waren dat de stemming over dit agendapunt er op gericht was de goedgekeurde DB-leden af te keuren. Het AV-lid dat het voorstel deed, werd door een bestuurslid verweten een onruststoker te zijn.

Is het echt nodig om een sterke AV te hebben, die het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad in toom kan houden? Blijkbaar wel, want alles wijst erop dat de voorzitter van de Raad, Johannes Weytjens, een goede vriend en zijn eigen vriendin aanstelde voor betaalde inhoudelijke en administratieve functies, dezelfde betaalde medewerkers die hem bovendien op de eerder vermelde Algemene Vergadering hielpen om het quorum te bereiken. “De vacatures stonden open voor iedereen, alle kandidaten werden op dezelfde manier behandeld. De gesprekken gingen altijd door met minstens drie mensen van de Gentse Studentenraad, en de uiteindelijke beslissing werd genomen door het voltallige bestuur”, verdedigt voorzitter Weytjens zich, maar bij een studentenvertegenwoordiger klinkt het tot slot nog kritisch: “Het gaat in principe over een openbare aanbesteding. Wat er met geld van de universiteit gebeurt, moet toch transparant zijn?”

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen