Studenten en hun engagementen

Misnoegde stuvers trekken aan alarmbel

Op 8 juni bogen onze volksvertegenwoordigers zich in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) inzake studentenparticipatie. Na het lezen van het verslag van deze vergadering reageerden veel studentenvertegenwoordigers (stuvers) misnoegd. 

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement stelden een aantal parlementsleden zich vragen bij het Vlor-advies rond studentenparticipatie. Het advies moet studentenvertegenwoordiging, dat decretaal is vastgelegd in het Participatiedecreet, stimuleren en doet hiervoor enkele suggesties. Sommige parlementsleden vroegen zich af of het nodig was om het Participatiedecreet te wijzigen, en of dat niet tot te veel betutteling zou leiden. Boze reacties bij studentenvertegenwoordigers bleven niet lang uit.

Put your money where your mouth is

In 2004 trad het Participatiedecreet in werking. Dat decreet verplicht hogere onderwijsinstellingen in Vlaanderen om studenten inspraak te geven in het beleid, onder meer door studenten te laten zetelen in de advies- en bestuursorganen van de instelling. Deze studenten trokken dit academiejaar aan de alarmbel: het is lastig om studenten te vinden die zich voor zo'n engagement willen inzetten, waardoor de mandaten moeilijk ingevuld raken en het wordt ook steeds moeilijker om dit engagement met studies te combineren. Naar aanleiding van die vaststellingen ging de werkgroep Studentenparticipatie van de Vlor, onder leiding van studentenvertegenwoordiger Frédéric Piccavet, aan de slag met het formuleren van een advies over het stimuleren van studentenparticipatie.

"Alle instellingen zeggen dat studentenparticipatie belangrijk is" - Frédéric Piccavet

"Vroeger moesten studenten hun mening verkondigen via protesten en heerste het contestatiemodel, tegenwoordig mogen ze mee aan tafel zitten maar wordt van hen ook verwacht dat ze perfect voorbereid zijn en er evenveel tijd in kunnen steken als andere, betaalde, bestuursleden. Dat is niet zo", legt Piccavet de nood van een dergelijk advies uit. "Alle instellingen zeggen altijd dat studentenparticipatie belangrijk is. Put your money where your mouth is, denk ik dan. Waarom stellen instellingen bijvoorbeeld geen beleidsplan rond participatie op?"

Unaniempje

De Vlor keurde het document goed op 9 mei. In het advies staan verschillende drempels opgesomd die het voor studentenvertegenwoordigers moeilijk maken om aan studentenparticipatie te doen. Daarnaast werden ook enkele oplossingen hiervoor gesuggereerd. Zo bestaat er bijvoorbeeld een statuut voor studentenvertegenwoordigers. Aan de UGent is dit bijzonder statuut opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement, maar niet aan elke instelling is het statuut afdwingbaar. De Vlor pleit voor een decretale verankering van een afdwingbaar statuut en voor een infrastructurele, financiële en administratieve ondersteuning van studentenvertegenwoordigers. 

"Stuvers aan de KU Leuven moeten hun situatie niet extrapoleren" - Frédéric Piccavet

Hoewel het advies juist het faciliteren van studentenvertegenwoordiging in alle hogere onderwijsinstellingen beoogt, zijn niet alle stuvers even enthousiast. Zo uitten Marie Vanwingh, aftredend voorzitter van de studentenraad aan de KU Leuven, en Bram Van Baelen, aftredend voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO, in het studentenblad van de KU Leuven, Veto hun twijfels over de oplossingen die het advies aanreikt, en stellen dat ze in Leuven geen grote problemen kennen op vlak van participatie. Piccavet benadrukt meteen dat het niet de bedoeling is dat de oplossingen in het advies meteen geïmplementeerd worden, maar dat de mogelijke effecten ervan op zijn minst onderzocht worden. Daarnaast vindt hij dat de stuvers aan de KU Leuven hun situatie niet moeten extrapoleren. "Dat er daar geen problemen zijn is goed voor hen, maar het is een Vlaams advies dat bovendien unaniem goedgekeurd is door iedere stuver in VVS (de Vlaamse Vereniging van Studenten, waar Stura KU Leuven vorig jaar uit is gestapt, red.) en unaniem goedgekeurd is door de Vlor."

Blauwe rakkers

Intussen is het advies ook al de revue gepasseerd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, waar politici zich vragen stelden bij de inhoud van het advies. Onder meer de reactie van Ann Brusseel (Open Vld) schoot bij veel stuvers in het verkeerde keelgat. Brusseel was van mening dat de Commissie studentenparticipatie niet kan verbeteren en vindt niet dat er aan het Participatiedecreet gesleuteld moet worden. Oud-bestuurslid Onderwijs van de Gentse Studentenraad Roxanne Figueroa Arriagada schreef naar aanleiding van het verslag van de Commissie een open brief naar Crevits, waarin ze de minister verzocht om het advies serieus te nemen.

"Ik wil niet dat de overheid jongvolwassenen een richting in duwt waar ze niet voor kiezen" - Ann Brusseel 

Brusseel wilde de aantijgingen aan haar adres nuanceren en kroop ook in haar pen: "Ik ben in dit dossier geen fan van one-size-fits-all-benaderingen. Evenmin wil ik dat de overheid jongvolwassenen in een richting duwt waar ze duidelijk niet voor kiezen", zegt Brusseel in haar brief. Ze herinnerde Figueroa Arriagada eraan dat het in de eerste plaats om fulltime studenten gaat, zij kunnen kiezen voor engagement maar moeten dit niet. Piccavet vindt het opmerkelijk dat het advies op de Commissie Onderwijs werd besproken, aangezien het de bedoeling was dat de verschillende parlementsleden eerst zouden samenzitten met de stuvers. Deze gesprekken staan nog steeds op de agenda. "Op 5 juli zitten we samen met de onderwijsexperts van de verschillende partijen, waaronder Brusseel", zegt hij. "Op 12 juli hebben we een afspraak met de minister." 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen