OPINIE: De C in UGent staat nog steeds voor communicatie

Lezersbrief

Vijf doctorandi aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte hekelen de communcatie van de UGent over de aankomende besparingen, of het gebrek daaraan. "Een instelling die beweert een cultuur van participatie en overleg te willen bewerkstelligen, gaat vol vertrouwen met hen in gesprek en betrekt hen bij belangrijke beslissingen."

Sfeerbeeld rectoraat

De recent gelekte nota met daarin een aantal maatregelen die, indien goedgekeurd, tot "structureel evenwichtige begrotingen" moeten leiden, deed aan de UGent al heel wat stof opwaaien. Niet enkel de inhoud van de voorgestelde maatregelen is voor ons als doctoraatsstudenten problematisch, maar ook de manier waarop die (niet) werd gecommuniceerd naar de medewerkers. Dat getuigt van een gebrek aan vertrouwen in personeel dat er elke dag mee voor zorgt dat de universiteit de kwaliteit van haar kerntaken kan garanderen. Dat de geplande besparingen net het personeel met de minste privileges treffen, werd al uitgebreid aangekaart in enkele opiniestukken die de voorbije weken in De Standaard verschenen. Diensten als kinderopvang, catering en postverdeling zullen worden uitbesteed, wat betekent dat de werknemers die daar werken hun arbeidsvoorwaarden, die boven die van gelijkaardige externe diensten uitsteken, dreigen te verliezen. Ook het ATP (Administratief en Technisch Personeel) en het AAP (Assisterend Academisch Personeel zoals doctorandi, postdocs, praktijkassistenten) zullen moeten inleveren. En dat terwijl de omstreden nota gelijkwaardigheid net hoog in het vaandel beweert te dragen: "Net zoals elders in onze beleidsvoering dient ook in dit kerntakendebat en bij de uitvoering van beslissingen die in dit kader genomen worden, equity een leidend principe te zijn." 

Behalve de gelekte nota en een ontwijkende e-mail van de rector bleef het initieel akelig stil

Mogelijks zullen doctorandi hun inschrijvingsgeld, dat voorlopig enkel aan het begin en het einde van hun traject wordt aangerekend, binnenkort jaarlijks moeten ophoesten. Zo zou het studiegeld de reële kost en de uitgebreide omkadering van hun traject beter reflecteren. Doctoraatsstudenten mogen namelijk gebruik maken van een uitgebreid opleidingsaanbod, genieten kwaliteitsvolle begeleiding en krijgen, onder andere, een werkplek aangeboden. Jammer genoeg maakt de nota nauwelijks gewag van de ondersteuning die doctorandi bieden, zoals onderwijstaken ondersteunen of zelfs volledig overnemen, ook wanneer dat door de covidomschakeling meer tijd en energie vraagt. Lesgeven telt uiteraard als een verrijking, zowel op persoonlijk als academisch vlak, maar het valt te betreuren dat onze inzet wordt beloond met verhoogd inschrijvingsgeld. Bovendien stelt de nota dat er te veel doctorandi zijn aan de UGent. Dat moet worden opgelost met een "voldoende hoge drempel voor de toegang tot het doctoraat." Dat die drempel in de praktijk financieel blijkt te zijn, valt op zijn minst betreurenswaardig te noemen: financiële slagkracht is geen maatstaf voor kwalitatief onderzoek. Wij vrezen dat een financiële drempel de toegankelijkheid van een doctoraatsopleiding verder onder druk zal zetten. 

 Het is gemakkelijk om kritisch weerwoord af te doen als vervorming van "de waarheid" om zo terug grip te krijgen op het discours

Behalve de gelekte nota en een ontwijkende e-mail van de rector bleef het initieel akelig stil. Uiteindelijk werden als weerwoord op ongeruste reacties van medewerkers, studenten en vakbonden enkele "rechtzettingen van desinformatie" gepubliceerd. Bezorgdheden die ten dele ontstonden uit gebrek aan informatie werden daarin weggezet als roeptoeterij en "klinkklare onzin". Het is gemakkelijk om kritisch weerwoord af te doen als vervorming van "de waarheid" om zo terug grip te krijgen op het discours. Temeer omdat de finaal goedgekeurde nota nog niet werd gepubliceerd: het blijft dus op veel punten gissen. In plaats van een uitnodiging tot dialoog, waarbij het rectoraat de ongerustheid bij haar medewerkers erkent, voelde deze communicatie vooral aan als een paniekreactie die polarisatie in de hand werkt. Ze gaat bovendien voorbij aan de voornaamste klacht van veel werknemers: de maatregelen lijken vooral personeel in de minst zekere posities te treffen.

We roepen op tot een collectieve denkoefening over hoe de universiteit haar communicatie kan bevorderen

Ten slotte werd in diezelfde nota volgend citaat opgenomen: "(…) informatie tussen leden en werkgroepen, raden en/of commissies naar 'de' UGent'ers (en vice versa) verloopt niet altijd optimaal. Vanuit die vaststelling moeten we durven nadenken over nóg betere participatie. Lees: actievere betrokkenheid bij het beleid vanwege UGent'ers die er actief bij betrokken willen worden." De recente ontwikkelingen tonen aan dat er heel wat medewerkers zijn die willen meebouwen aan de toekomst van de universiteit. Daarom roepen we op tot een collectieve denkoefening over hoe de universiteit haar communicatie kan bevorderen. Een instelling die beweert een cultuur van participatie en overleg te willen bewerkstelligen en daarbij een rijkdom aan perspectieven wil respecteren, schuift de bezorgdheden van haar personeel niet aan de kant, maar gaat vol vertrouwen met hen in gesprek en betrekt hen bij belangrijke beslissingen.

Vijf doctorandi van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De auteurs van deze lezersbrief wensten anoniem te blijven. Zij zijn bij de redactie bekend.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen