"De PPSR onthield zich niet van stemming over Schild & Vrienden"

Reactie door de Faculteitsraad Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Zondag laatstleden namen wij akte van het feit dat Ingo Meulepas via een opiniestuk in Schamper bekend maakte dat hij niet langer betrokken wenst te worden bij de werking van de studentenraad aan de Faculteitsraad Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, afgekort PPSR. Reden hiervoor was de zogezegde onthouding van de PPSR bij een stemming van de Gentse Studentenraad omtrent het persbericht naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden en hun voorzitter, tevens studentenvertegenwoordiger aan de UGent, Dries Van Langenhove.

Allereerst vinden we het als Psychologische en Pedagogische Studentenraad jammer dat Ingo zich niet langer wil engageren binnen onze werking en in het verlengde ook de studenten aan onze faculteit niet langer actief wenst te vertegenwoordigen. Daarenboven betreuren wij ook ten zeerste het verloop van deze distantiëring en de communicatie hieromtrent.

Het is namelijk zo dat wij als betrokken leden van de PPSR donderdagochtend, naar aanleiding van de Pano-reportage rond Schild & Vrienden, overleg hebben gepleegd rond het al dan niet publiceren van een statement op onze Facebookpagina hieromtrent. Er werd echter geen consensus bereikt waardoor er geopteerd werd om als individuele studentenraad geen statement te publiceren en de communicatie van de overkoepelende Gentse Studentenraad over dit hele debacle af te wachten. Hierop verwijderde Ingo Meulepas zich uit het gesprek en nam verder geen contact meer op met de Psychologische en Pedagogische Studentenraad. Het stond individuele leden echter vrij om zelf een publiek standpunt in te nemen. Zo bracht onder andere een van onze leden een persoonlijk statement tijdens een interview met Radio 2 of namen sommigen deel aan protestacties.

De Gentse Studentenraad slaagde er niet in om een van de leden van PPSR te bereiken, waardoor de Psychologische en Pedagogische Studentenraad niet deelnam aan de stemming over het persbericht als reactie op de Pano-reportage. Bij het online verschijnen van het persbericht heeft de PPSR echter, net zoals alle andere facultaire studentenraden, de post van de GSR op haar eigen Facebookpagina gedeeld en zodoende zich duidelijk achter deze boodschap geschaard.

Het is dus geenszins zo dat de PPSR zich onthouden heeft van deze stemming of zich een neutrale houding wenst aan te meten ten opzichte van racisme, seksisme, antisemitisme, trans- of homofobie, of enige andere vorm van discriminatie of geweld. Waar wij echter niet aan wensen deel te nemen is een publieke heksenjacht. Wij hebben alle vertrouwen in de Universiteit Gent en in ons rechtssysteem, waarbij op basis van geverifieerde en genuanceerde bewijsvoering iemands (on)schuld zal worden bewezen en vervolgens de nodige tuchtmaatregelen zullen worden getroffen.

Psychologische en Pedagogische Studentenraad – PPSR

Stijn Decruy
Alix De Moor
Julius Duvillers
Juno Koekelkoren
Julie Matthys
Cathérine Smets
Luna Steyaert
Kaylee Surgeloose
Tim Weynen

Fact check

- Woensdagavond verscheen een ophefmakende Pano-reportage rond Schild & Vriend

- Donderdagochtend werd binnen de PPSR besproken of er al dan niet een statement gepubliceerd diende te worden op de Facebookpagina.

- In deze discussie werd geen consensus bereikt, waardoor er geopteerd werd om zelf geen statement te publiceren, maar de communicatie van de Gentse Studentenraad hieromtrent af te wachten.

- De PPSR nam NIET deel aan de stemming van het persbericht, aangezien door de GSR niemand van hun geledingen kon worden bereikt. Bijgevolg heeft de PPSR zich dus ook NIET onthouden bij deze stemming.

-Het persbericht van de GSR werd door de PPSR verspreid op Facebook, waardoor deze laatste zich impliciet achter deze boodschap schaarde.

- Het staat buiten kijf dat dat de PPSR een voorvechter is van een inclusief beleid waarbij wij de belangen van ALLE studenten - onafhankelijk van nationaliteit, politieke voorkeur, achtergrond of geaardheid - trachten te verdedigen.

In onze publicatie van de lezersbrief door Ingo Meulepas leidden wij deze verkeerdelijk in met de informatie dat de PPSR zich van de stemming door de Gentse Studentenraad had onthouden. Schamper wenst zich hiervoor te excuseren.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen