Het doopgeheim voorbij: inzage in de Gentse doopcontrolewerking

Een gastbijdrage door Julie Vlaminck

Vertrouwde lookgeuren vullen de Gentse straten. Feuten trekken in olifantenpas richting het park, geleid door praesidia in bierbruine kielen die ooit spierwitte labojassen moesten voorstellen. Terugkerende studenten weten het al: het doopseizoen is wederom geopend.

De start van het doopseizoen is niet alleen spannend voor eerstejaars en de verenigingen die hen verwelkomen. Voor enkele ervaren studenten is het ook het begin van een intensieve controleperiode. Doopcontroleurs vanuit het FaculteitenKonvent Gent, het SeniorenKonvent Ghendt en het Home Konvent trekken van begin oktober tot eind november rond, gewapend met evaluatieformulieren en alcoholtesters. Allen hebben ze hetzelfde doel: een veilige doopperiode garanderen voor de Gentse studenten. 

De Gentse doopwerking is er een om trots op te zijn. Met een team van circa tien controleurs worden meer dan 150 doopactiviteiten gecontroleerd. De samenwerking tussen de stad, de universiteit, haar verenigingen en controleurs is gebaseerd op vertrouwen, en net daarom werkt ze goed. In gedetailleerde draaiboeken geven verenigingen de controleurs inzage in hun doopplannen. De controleurs gaan na of alles conform het doopdecreet is en bezorgen de goedgekeurde draaiboeken aan de politie. Vanaf de doopperiode begint, gaan de controleurs op pad. Ze gaan na of de activiteiten verlopen zoals aangegeven en voeren gerichte controles uit, onder andere op de aanwezigheid van de nodige materialen en administratie. Tijdens elke controle wordt er bovendien vertrouwelijk in gesprek gegaan met de dooporganisatie en de deelnemers om te polsen naar hun ervaringen.

De samenwerking tussen de stad, de universiteit en haar verenigingen en controleurs is gebaseerd op vertrouwen, en net daarom werkt ze goed

Tijden veranderen, en dooppraktijken doen dat ook. Daarom is het goed dat het doopdecreet af en toe herzien wordt. Niet omwille van incidenten, maar omdat de praktijk na verloop van tijd begint af te wijken van de letter. Afgelopen jaar werd vanuit dat aanvoelen een doopconferentie georganiseerd waarbij het decreet vanuit verschillende expertises herbekeken werd. Alle belanghebbenden kregen inspraak in het nieuwe decreet, waarin (onder meer) bepalingen rond vernedering en schachtenverkopen werden herschreven. Gent is de de enige Vlaamse studentenstad die nog schachtenverkopen organiseert, omdat ze vertrouwen heeft in haar verenigingen en onze werking. Sinds vorig academiejaar wordt aan elke deelnemer een doopflyer meegegeven met daarop de contactgegevens van vertrouwenspersonen waar ze altijd bij terecht kunnen. Met name voor aspecten die moeilijker te controleren zijn, zoals schachtenverkopen, vormt de flyer een broodnodige aanvulling op de reguliere controles. 

Doopcontroles zijn dus geen vastgeroeste routines die elk jaar op dezelfde manier worden uitgevoerd. In de vorm van een 'doopcommissie' komen de controleurs regelmatig samen om de werking te evalueren. Bij inbreuken is de doopcommissie bevoegd tot sanctionering, maar tot op heden is het vooral een plek waar nieuwe ideeën tot stand komen. Een recent voorbeeld is de uitwerking van een intern reglement waarin de grondbeginselen van de doopcontrolewerking werden vastgelegd en dat als leidraad geldt voor elke toekomstige controleur. Zoals elk initiatief moet het intern reglement bijdragen aan een steeds professioneler wordende doopwerking om een toekomst te kunnen verzekeren waarin er plaats blijft voor veilige dooptradities, en geruststelling te kunnen bieden aan iedere eerstejaar met vragen en twijfels. 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen