Faculteitstuvers kunnen UGent maken of breken

Over veel onbeduidende letters en veel macht

Debout les étudiants de la terre! De verkiezingen zijn nakende en teerlingen zullen geworpen worden, maar waarover beslissen we? Vaagheid vereist verduidelijking: de Faculteitsraad, wuk is dadde?

In mei duiden we onze vertegenwoordigers aan. Stuvers (studentenvertegenwoordigers, red.) zullen tijdens hun tweejarig mandaat in raden en besturen zetelen om de belangen van studenten te beschermen en om hen te vrijwaren van studentonvriendelijke maatregels. Dat betekent natuurlijk veranderingen in de hogere bestuursorganen. In vorige Schamperartikels werden de Raad van Bestuur en de Sociale Raad al onder de loep genomen. 

'Stuver 2020' omvat evenwel een bijzondere verandering die voor velen dichter bij hun bed staat: de aanstelling van nieuwe studentenvertegenwoordigers op facultair niveau. Maar alle verschillende raden en commissies aan de UGent kunnen zelfs in je eigen faculteit zo nu en dan lijken op een kafkaëske tragedie van afkortingen, waarbij niemand weet wat ze echt betekenen en doen.

ZAP ATP AAP FSRror

Elk van de elf faculteiten aan de UGent heeft vanzelfsprekend een aantal thematische bijeenkomsten. Bewuste beslissingen kunnen genomen worden, zodat de universitaire ervaring voor iedereen aangenamer (of in ieder geval toch minder moeizaam, uitputtend of rot) wordt dan voorheen. Zo is er een onophoudelijk lijkende lijst aan werkgroepen die adviezen geven. De opleidingscommissie van een richting bepaalt de kwaliteit maar ook de details, zoals concrete vakinhoud en de verdeling daarvan over de studiejaren. Bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn er zelfs nog specifieke opleidingsgebonden studentenraden die zich daarop toespitsen. Er zijn facultaire commissies die zich met verschillende thema's kunnen bezighouden: van de diversiteitsteams bij de Rechten tot de duurzaamheidscommissie bij Diergeneeskunde of de commissie Bibliotheek op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, enzo(veel)meer.

Stuver zijn geeft enorm veel voldoening - Margaux Theys

Commissies tot in het oneindige, maar bijna overal zal je een standaardpatroon van vertegenwoordigers zien: professoren of Zelfstandig Academisch Personeel, soms assistenten of Assisterend Academisch Personeel, vaak Administratief en Technisch Personeel en af en toe raadgevende leden. ZAP, AAP en ATP, maar bovenal: studenten. In elke pap hebben studenten wel wat te brokken. Om de samenwerking en het overzicht te bewaren zullen zij uiteindelijk allemaal terugkoppelen naar hun Facultaire Studentenraad, zoals StuRa, StuGG, StuArt, et cetera. Het is bij hen dat je aanklopt, mocht je ergens problemen mee hebben. Vertegenwoordigers van alle studentenraden komen dan samen in de Gentse Studentenraad. Het is een netwerk aan invloed; een loge van studenten.

No one man should have all that power

Het zijn de stuvers die hun zegje doen bij de eindbeslissingen die we dit jaar verkiezen. Zij zetelen in de Faculteitsraad, het controleorgaan van de faculteit, weer samengesteld uit die regelmatige mix van afgevaardigden. De te verdelen zeteltjes komen overeen met ongeveer 40 % van het aantal proffen die er zijn aan de faculteit en afhankelijk van de grootte van de faculteit, het aantal richtingen en studenten, zal dus ook de grootte van de Faculteitsraad veranderen. Bij de Letteren & Wijsbegeerte zijn er maar liefst vijftien studentenvertegenwoordigers, terwijl dat er dat bij de Farmaceutische Wetenschappen twee zijn.

Om het verschil FR-FSR duidelijk te maken moet er een analogie gemaakt worden: de stuvers in de Faculteitsraad zijn voor de Facultaire Studentenraad als de stuvers in de Raad van Bestuur voor de Gentse Studentenraad zijn. Ze zijn een beetje onafhankelijk, maar ook een beetje nutteloos zonder contacten bij hun FSR. Daarom komen deze verkozenen vaak overeen met studentenraadsleden. De studentenraden verzamelen gegevens van wat er speelt bij de studenten, door bijvoorbeeld enqûetes te organiseren. Als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad kan je dan de wil van het volk uitdragen in allerhande zaken over de organisatie van het onderwijs, onderzoeksbeleid en de algemene werking van een faculteit. Daarenboven hebben ze een niet te verwaarlozen taak van uitermate belang: de ombudspersoon aanduiden, die een schakel vormt tussen de UGent en de studenten.

Stuvers getuigen

Als stuver heb je enorme draagwijdte en maak je een wezenlijk verschil in de besluitvorming van de faculteit. Daarom getuigen er twee over hun ervaring:

Margaux Theys, Voorzitster Facultaire Studentenraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

"Stuver zijn geeft enorm veel voldoening. Heel wat studenten uiten dagelijks hun frustraties over de gang van zaken, maar als stuver krijg je de kans om er ook effectief iets aan te doen. Je krijgt verbazingwekkend veel inspraak in zowat alles wat er aan deze universiteit gebeurt, op centraal, facultair en opleidingsniveau. Het gaat over onderwijs, maar ook bredere thema's zoals duurzaamheid of welzijn. Kortom: voor elk wat wils. Ooit was ik aanwezig op een internationaal congres rond interdisciplinariteit in het onderwijs. Overal werd ik behandeld als gelijke en uiteindelijk zat ik zelfs in een debat met de decaan! Je leert je mening uitdrukken, kritisch denken, projecten organiseren, je mannetje staan, maar vooral, wat voor mij een van de belangrijkste voordelen is, constructief samenwerken. Je komt in een ongelofelijk tof team terecht en bij deze bedank ik graag mijn geweldige bestuur voor al hun inzet!"

Yannis Brichant, verkozen student in de Faculteitsraad van de Letteren en Wijsbegeerte

"Stuver zijn betekent een schakel zijn, tussen studenten en het personeel aan de UGent. Beide kunnen op mij beroep doen om het leven aan de faculteit te verbeteren. Er wordt echt wel aandachtig geluisterd naar meningen en suggesties van stuvers. De aanstelling van nieuwe proffen is één van de vele tastbare maatregelen waarover de Faculteitsraad beslist. Daarnaast bespreken we heel uiteenlopende zaken, van algemene beleidsrichtlijnen tot afgewerkte voorstellen uit de commissies, waarin we ook zelf zetelen. De Educatieve Master Cultuurwetenschappen (die van 90 naar 120 studiepunten ging, red.) en waarnaar we ijveren met de 'erekoer' in de Blandijn, zijn voor mij persoonlijk de perfecte voorbeelden dat het personeel en de studenten samen dingen kunnen bereiken aan onze faculteit met wederzijds respect."

Zit je na het lezen van dit artikel met studentenkriebels: spring eens binnen in een vergadering van je Facultaire Studentenraad (je zal zeer welkom zijn), stuur eens een mailtje of stel je kandidaat (informatie te vinden op alle media van de Gentse Studentenraad).

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen