Geen aquaria, wel preventie

Bestuurscollege UGent buigt zich over advies externe commissie

De Universiteit Gent riep vorige zomer een externe commissie in het leven als reactie op de problematiek van grensoverschrijdend gedrag. Deze commissie kwam in december naar buiten met een rapport waarin een aantal adviezen voor de UGent zijn geformuleerd. Slechts een vodje papier in het licht van een mediastunt of is er echt verandering op komst?

De Raad van Bestuur (RvB) van de UGent nam op 13 januari 2017 kennis van het rapport van de externe commissie. Op vraag van de rector bevestigde de RvB (die de strategische lijnen van de universiteit uitzet) de ernst van de problematiek en besliste om het Bestuurscollege (dat bevoegd is voor operationele kwesties) te belasten met de verdere bespreking van de voorstellen in het rapport en de uitwerking van maatregelen.

Studentengeleding ontsteld

Vanuit de studentengeleding binnen de RvB werden enkele bedenkingen geuit over de uitwerking van het dossier. Sarah Van Acker, studentenvertegenwoordigster in de RvB, klaagt het gebrek aan transparantie naar de studentenvertegenwoordigers toe aan: “Studentenvertegenwoordigers werden, ondanks hun dossierkennis, onvoldoende betrokken bij het vormen van het advies. Als zoethoudertje wordt dan vaak aangehaald dat we ook in het Bestuurscollege een vertegenwoordiger hebben, maar dat volstaat niet.” Volgens Sarah is de beslissing dan ook gedeeltelijk politiek gemotiveerd.

Rector De Paepe benadrukt echter dat, juist omdat de problematiek ook studenten kan betreffen, studentenvertegenwoordigers zeker betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van de adviezen. “We gaan een commissie of werkgroep oprichten voor de aanpak naar studenten toe. Een specifiek aandachtspunt is het doorverwijzen van studenten naar de vertrouwenspersonen zoals artsen en psychologen.” Volgens de rector maken immers vooral personeelsleden gebruik van deze aanspreekpunten. Daarnaast wil ze ook een sensibiliseringscampagne lanceren, specifiek gericht op studenten.

“Zo erg is het toch niet?”

In het Bestuurscollege zouden een aantal leden zich scherp hebben uitgelaten over het document. De problematiek en de vaststellingen zouden bovendien geminimaliseerd worden door enkelen: dergelijke zaken komen toch ook niet zo veel voor aan onze alma mater? De Paepe geeft toe dat enkelen op de eerste formele bijeenkomst inderdaad op zo’n wijze gereageerd hebben. “Deze uitspraken zijn achteraf herroepen. Bij een recent informeel Bestuurscollege was de teneur helemaal anders. Ik wil absoluut niet dat het probleem geminimaliseerd wordt en hecht hier ook veel belang aan. Anderzijds moet er ook geen hype van gemaakt worden. We moeten er met zin voor realiteit en openheid over kunnen spreken.”

“We moeten er met zin voor realiteit en openheid over kunnen spreken” - De Paepe

Dat dat niet evident is, ontkent de rector niet. Ze wil er echter wel op wijzen dat het bestuur er verveeld mee zit dat er in de communicatie over dat het rapport de indruk is gewekt dat de universiteit nu pas zal beginnen met de feitelijke aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Volgens De Paepe kan in het merendeel van de gevallen wel tegemoet worden gekomen aan problemen. “We hebben aan de UGent heel wat procedures lopen en we zijn wettelijk volledig in orde hierin. We staan zelfs verder dan andere universiteiten. Dat maakt het extra betreurenswaardig dat bepaalde dingen zo gelopen zijn”, legt ze uit. “We zien natuurlijk in een aantal gevallen, zeker specifiek bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat er een heel grote drempel is om het te melden. Het is heel moeilijk om hiermee naar buiten te komen, ondanks alle geijkte kanalen die er al zijn.”

De afvallers

Op het informele Bestuurscollege werden de verschillende adviezen besproken, en werd gekeken welke punten concreet uitgewerkt zullen worden binnen de UGent. De Paepe wenst twee zaken die in de media als toekomstige maatregel geponeerd werden te ontkrachten. “We gaan absoluut niet beginnen met het verbieden van één-op-ééngesprekken. We hebben er vertrouwen in dat onze mensen op een correcte manier met elkaar omgaan. Dat is wat wij hopen en we denken dat dit in de meeste omstandigheden zo is. Daarnaast is het zeker niet zo dat wij iedereen gaan verplichten om in glazen ruimtes te zitten. Dat is volledig uit de context gerokken. De externe commissie heeft vooral willen wijzen op het stimuleren van een open en transparante vergadercultuur. Dat doen wij echter al langer, en we gaan daar ook rekening mee houden in het ontwerp van onze nieuwe gebouwen. Niet specifiek om die reden overigens, transparantie heeft voordelen op heel wat vlakken.

“We hebben er vertrouwen in dat onze mensen correct met elkaar omgaan” - De Paepe

De externe commissie heeft in haar advies ook de oprichting van een bijzonder centrum waar mensen terecht kunnen opgenomen. Dat zal de UGent niet zelf doen: de centra zullen geïnstalleerd worden door de overheid, maar De Paepe voegt hier wel aan toe dat de UGent kan samenwerken met deze centra en mensen ernaartoe kan verwijzen wanneer ze verdere ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn er op Vlaams niveau nog andere ontwikkelingen. “De minister van Onderwijs is, samen met een werkgroep waar vertegenwoordigers van de universiteiten lid van zijn, bezig met de ontwikkeling van preventieve maatregelen die in Vlaanderen genomen kunnen worden”, zegt de rector. Ze ziet dit als iets positiefs. “We kunnen nu met de nodige aandacht en nuancering kijken naar de problematiek. We moeten niet iedereen culpabiliseren of verdacht maken, en aan de andere kant ook voldoende kordaat en ondersteunend optreden als er zich iets voordoet.”

“We kunnen nu met de nodige aandacht en nuancering kijken naar de problematiek” - De Paepe

Preventie en interne verfijning

Het Bestuurscollege heeft nog niets finaal besloten, maar er is zeker draagvlak voor bepaalde punten uit het rapport. Er is in ieder geval beslist om een werkgroep op te richten bestaande uit onder andere leden van het subcomité Preventie en Bescherming op het Werk (PBW). Deze werkgroep zal verdere acties uitwerken waarover het Bestuurscollege verder over zal beslissen. Dit zal op zeer korte termijn gebeuren, verzekert de rector ons. “We gaan hier geen weken over laten gaan. De vergaderingen liggen al vast en de werkgroep komt eerstdaags samen.”

“We gaan hier geen weken over laten gaan” - De Paepe

Het is de bedoeling om ten eerste preventieve maatregelen te nemen, met name de bundeling van informatie en sensibilisering, om de bewustwording te vergroten zodat mensen zich meer beschermd zullen voelen. Het Bestuurscollege staat volledig achter het advies om alle informatie te centraliseren. “De informatie is er momenteel al, maar staat op het intranet verdeeld op verschillende plaatsen. De commissie heeft erop gewezen dat dit overzichtelijker kan. Daarnaast zullen we ook extern een webpagina maken.” Het Bestuurscollege erkent ook dat er wat interne verfijning nodig is over de bestaande tuchtprocedures. Alle procedures zijn er al, maar alles moet nog op elkaar afgestemd worden.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen