Kandidaten faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

In de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen komen er 7 kandidaten op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Gaëtan Ceuppens

Studierichting: Eerste bachelor Politieke Wetenschappen

Gelieerd aan: StuRa, Comac

Rangschik drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

1. Democratie

2. Digitalisering

3. Actief Studeren

Favoriete podcast: 
Ik luister niet naar podcasts, is het erg dat ik niet weet wat er tijdens een podcast gedaan wordt?

 

Elke Daemen

Studierichting: Derde bachelor Sociologie

Gelieerd aan: Politeia 

Rangschik drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

Studentenvertegenwoordiging

Communicatie

Digitalisering

Favoriete podcast: 
De Podvis 

Vince Leeman

Studierichting: Derde bachelor Politieke Wetenschappen

Gelieerd aan: KVHV-Gent en Jong N-VA UGent 

Rangschik drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

Verplichte lesopnames

Minder groepswerken

Minder verplichtingen

Favoriete podcast: 
n.v.t. 

 

Els Maréchal

Studierichting: Eerste bachelor Sociologie

Gelieerd aan: StuRa en Vooruit. 

Rangschik drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

Gendergelijkheid

Studenten die het modeltraject niet volgen

Communicatie door UGent 

Favoriete podcast: 
Ik ben visueel ingesteld en verkies YouTube en lezen boven podcasts

 

Cléis Perez Herrero

Studierichting: Master Conflict & Development

Gelieerd aan: Kring Moraal & Filosofie (KMF)

Rangschik drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

Diversiteit

Armoede

Duurzaamheid  

Favoriete podcast: 
'1619' van The New York Times. 

 

Duurzaamheid 

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Digitalisering, laptops en livestreams/lesopnames geven studenten niet alleen meer flexibiliteit en verlagen de drempel bij het studeren, maar draagt ook bij tot meer duurzaamheid aan de faculteit. Door digitaal notities te kunnen nemen wordt er minder papier verbruikt, en wanneer je van thuis uit een les kan volgen moet je niet de bus of de auto nemen. Het is geen wondermiddel, maar elk steentje helpt om als faculteit en universiteit meer duurzaam te zijn.

Proffen aansporen meer mogelijkheden te creëren om tweedehandsboeken te gebruiken. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat -met name GIT-studenten- niet per se een nieuw boek moeten kopen omdat er een nieuwe uitgave is. Ook readers zouden vaker online mogen aangeboden worden. 

Meer investeren in lokale producten, zowel voedsel voor de restaurants als materiaal voor de campussen.

Voorzie meer groen op en rond elke campus. Is niet alleen aangenamer om te vertoeven, er is gewoon te weinig groen. Plus ook zorgen dat het afval overal onmiddellijk correct gerecycleerd kan worden

Een universiteit is een plaats van innovatie. Daarom is er altijd ruimte voor verbetering inzake duurzaamheid. In de voorbije jaren zijn talloze initiatieven, projecten, samenwerkingsverbanden en organisaties het leven in geroepen. Het is van belang deze traditie verder te zetten en een cultuur van duurzaamheid te blijven cultiveren. Dit is mogelijk door duurzaamheidsactoren een overkoepelend netwerk te bieden die de uitwisseling van ideeën faciliteert en samenwerkingsverbanden stimuleert.

'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.' → Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Eerder Akkoord. De UGent zet zich in voor duurzaamheid via bijvoorbeeld het duurzaamheidspact. Ik heb het gevoel dat duurzaamheid echt leeft aan de universiteit. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering.

Neutraal. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema aan de UGent. Zo is onze nieuwe campus energieneutraal gerenoveerd en zijn er op elk verdiep waterfonteintjes. Maar er is zeker nog werk aan de winkel. Zo verbruiken oudere gebouwen nog zeer veel energie en wordt er nog veel papier onnodig weggegooid. Op veel campussen wordt er ook te weinig gecontroleerd of lichten al dan niet uitgezet worden op het einde van de dag.

Akkoord. UGent probeert veel te doen op vlak van duurzaamheid, maar er kunnen nog maatregelen getroffen worden die niet hinderend zijn voor de student en voordelig voor de omgeving.

Daar werd tot nu toe geen informatie over gegeven en dat geeft de indruk dat het een item is waar niet op ingezet wordt. Terwijl ik na opzoekingen te doen wel zag dat hier toch op ingezet wordt. Om die reden alleen al zeg ik niet goed, communiceer daarover en motiveer iedereen om duurzamer te proberen zijn. 

Zie vorige vraag rond duurzaamheid. 

Communicatie

'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten' → Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Niet Akkoord. Al veel te vaak heeft het bestuur belangrijke beslissingen gemaakt zonder zelfs te communiceren met haar studenten. Zo werden studenten -buiten zij in de Raad van Bestuur- niet betrokken of niet eens geïnformeerd van een groot besparingsplan. In het midden van het tweede semester werd beslist om livestreams en lesopnames niet langer verplicht te maken voor lesgevers, terwijl dit de semester plannen van een aantal studenten onzeker heeft gemaakt, opnieuw zonder deze studenten op voorhand te informeren. 

Niet akkoord. Vanuit het rectoraat wordt er te pas en te onpas gecommuniceerd. Zo werd de beslissing om af te stappen van de verplichte lesopnames op een vrijdagavond meegedeeld, terwijl die de maandag daarop al van toepassing was. Zo'n korte periode zorgde voor veel stress bij studenten. De communicatie van de faculteit verloopt beter.

Niet akkoord. In mijn ogen kan de communicatie een stuk efficiënter. Er zijn veel algemene boodschappen, wat wel goed is, maar alles wordt via drie platformen gecommuniceerd (Ufora, mail en de website) wat voor verwarring kan zorgen.

Niet akkoord. Ik ervaarde al vaker dat ik bepaalde mails niet krijg en andere personen wel en vice versa of soms zelfs tegensprekende informatie krijgen.

Een universiteit moet helder en tijdig communiceren met studenten. Gedurende de Covid-19 periode is dit niet altijd het geval geweest. Dit heeft geleid tot gevoelens van frustratie, angst, kwaadheid en wantrouwen. Het is van belang gehoor te geven aan deze gevoelens en deze te beschouwen in het uitstippelen van een communicatiestrategie die de studenten ten rechte komt. Op die manier kunnen we het vertrouwen van studenten herstellen op basis van de noden van studenten.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Studenten uitbundig informeren en betrekken bij belangrijke beleidsbeslissingen voordat deze gemaakt worden. Wanneer er bijvoorbeeld beslist wordt livestreams en lesopnames niet meer te verplichten, zou deze beslissing enkel maar mogen gelden vanaf het semester (of academiejaar) na de aankondiging, al ben sowieso geen voorstander van zo'n beslissing.

Regels per semester en nog liever per academiejaar vastleggen. Corona is voor iedereen experimenteren, maar zeer ingrijpende regels omtrent bijvoorbeeld lesopnames communiceren om die dan de volgende dag te laten ingaan, is ondermaats.

Éen centrale weg waar de UGent communiceert met haar studenten.

Meer informatie algemeen toegankelijk maken op Ufora.

Zie vorige antwoord. 

Mentaal Welzijn

'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.' -> Akkoord/Niet akkoord + argumentatie

Akkoord en Niet Akkoord: Er worden middelen besteed door de universiteit om studenten te helpen met hun mentaal welzijn, zoals studentenpsychologen die ervoor zorgen dat studenten tijdens het studeren een constructieve mentaliteit kunnen hanteren en met stress kunnen omgaan.

Heel veel studenten hebben met moeite met perfectionisme, faalangst en/of uitstelgedrag, maar de waardevolle hulp van studentenpsychologen bij deze problemen bereikt veel studenten niet. Het zal veel studenten helpen door ervoor te zorgen dat de basiskennis van studentenpsychologen studenten zo veel mogelijk bereikt.

Middenpositie: net zoals bij duurzaamheid komt er steeds meer aandacht voor het mentaal welbevinden. We zijn er echter nog niet helemaal. Wel merk ik dat de medewerkers aan onze faculteit er steeds meer mee bezig zijn. Ook in lessen nemen proffen steeds vaker de moeite om hierop in te spelen. Belangrijk blijft hierbij wel dat we ons als studenten laten horen.

Akkoord. In feite hecht de UGent daar voldoende aandacht en middelen aan. Tenslotte is de kerntaak van een universiteit niet het mentaal welzijn bevorderen. Zij zou louter mogen verwijzen van studenten naar externen.

Grotendeels akkoord. Er is aandacht voor het welzijn, vb. wel in je vel. Het monitoraat en de studentenpsychologen zijn vlot aanspreekbaar. Kanttekening, dat is voor mensen die zelf actief op zoek gaan naar hulp, wanneer je een gesloten persoon bent of niet zelf de stap durft zetten denk ik dat je toch gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden

De UGent heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het thema Mentaal Welzijn. Dit is op zich een knappe prestatie. Er kan echter nog veel meer gebeuren. Vele initiatieven en projecten omtrent Mentaal Welzijn vertrekken vanuit een individualistisch perspectief. Echter uit de omvang van de vraag naar dergelijke initiatieven en projecten is er een indicatie dat ook structurele veranderingen broodnodig zijn. Het is daarom van belang om zowel in te zetten op mentaal welzijn op maat van het individu, maar eveneens de onderliggende structurele factoren in kaart te brengen en aan te pakken.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Digitaal onderwijs en digitalisering moeten fysiek onderwijs zoveel mogelijk aanvullen en verbeteren, maar niet vervangen. We moeten als universiteit en faculteit een duidelijke keuze maken om waar verantwoord in te zetten op digitalisering. Livestreams en lesopnames zijn een goede manier om studenten meer flexibiliteit te geven of toe te laten de lessen te volgen zou dit zonder livestream/lesopnames niet mogelijk te zijn.

Digitalisering maakt het ook gemakkelijker om met verschillende lesmodellen zoals de ‘flipped classroom’ te werken door gebruik te maken van kennisclips. Wie naar een fysieke les komt moet ook gebruik kunnen maken van een laptop als men dit wenst, voor bepaalde studenten is het gewoon handiger om digitaal notities te maken. Op papier notities maken blijft natuurlijk ook waardevol voor andere studenten, maar een laptopverbod zoals tijdens de les politicologie is geen goede of praktische maatregel.

In de toekomst zou onderwijs volledig online moeten kunnen (lees, zij die dit niet prefereren kunnen nog steeds alles offline bijwonen). Door een toenemend aantal werkstudenten en het grote tekort aan koten is het cruciaal dat afstandsonderwijs een mogelijkheid blijft. Op de Universiteit zou je ook de mogelijkheid moeten hebben onderwijs op je eigen manier aan te pakken. Gezien we concreet de digitale middelen hebben, kan men perfect voor ieder vak lesopnames voorzien. Ook cursussen zou ik online voorzien (als dit in het lager onderwijs kan, lijkt mij dit niet anders voor het hoger onderwijs).

Ik hoop dat digitalisering wordt verder gezet en geoptimaliseerd. Daarom pleit ik dat online lesopnames voor ieder vak verplicht worden zodat dit een gewoonte wordt. Dit zal de vrijheid van de student in de hand werken. Het wordt ook hoog tijd dat de UGent eens uitkijkt voor een centrale app.

Daar moet absoluut meer op ingezet worden! Livestreams en/of lesopnames van elke les, eventueel kennisclips. Sommige proffen doen dit al, zou een algemene regel moeten worden. Dit zou enkel maar de toegankelijkheid vergroten. Dan denk ik aan werkstudenten, studenten die ziek zijn, studenten die moeite hebben met een prof die aan 120 km/uur spreekt of zich moeilijk kan concentreren wanneer er veel rumoer is tijdens de les.

Het is van belang om de digitalisering van onderwijs kritisch te benaderen. Een case-based approach in deze kritische reflectie is daarom noodzakelijk. Daarbij moeten de belangen van alle betrokken partijen in beschouwing worden genomen. Een belangrijke stap in het uitdenken van de toekomst van digitaal onderwijs is het samenbrengen van studenten uit verschillende richtingen die samen nieuwe onderzoeksdomeinen creëren. Op die manier nemen de studenten zelf de toekomst in handen. 

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

De tussentijdse toetsen zouden enkel moeten meetellen op het examen op toetsen waar een student geslaagd op is. Terwijl bij het huidige systeem de tussentijdse toetsen sowieso voor 4 van de 20 te behalen punten meetellen op het examen.

 

Tussentijdse toetsen helpen studenten inderdaad tijdens het semester met hun lesstof bezig te zijn in plaats van tot de blok wachten. Maar wanneer iemand voor een vak niet geslaagd is wordt het moeilijker om geslaagd te zijn op het examen, wat heel demotiverend en stresserend kan zijn. Door een tussentijdse toets enkel mee te tellen als een student geslaagd is zullen studenten juist meer gemotiveerd zijn om te studeren voor vakken die hen moeilijk liggen, en zal hun stress en faalangst verminderen.

Lesgevers bijscholen met de laatste inzichten inzake lesgeven/onderwijs.

Te allen tijde lesopnames verplichten en aanbieden. 

Powerpoints minimum een dag voor elke les online zetten, zo kan je makkelijker een beeld vormen over wat de les zal gaan, gerichter notities nemen, tijd besparen achteraf omdat je niet dubbel moet noteren.

Diversiteit in het onderwijs waarborgen en cultiveren is ontzettend belangrijk, omwille van de creatieve intellectuele productie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, menselijkheid. Studenten hebben recht op een veilige omgeving waarin zij zich kunnen focussen op zelfontplooiing en hun studies. Het is daarom van belang om verschillende werkgroepen rond het thema diversiteit te organiseren waarbij studenten zelf het woord nemen en studentenvertegenwoordigers adviseren.

'De studiekost ligt te hoog.' -> Akkoord/Niet akkoord + argumentatie 

Akkoord. Aan onze faculteit valt de studiekost nog redelijk mee in vergelijking met sommige ander faculteiten. Maar voor studenten uit een lage inkomensklasse kan de kost van het inschrijvingsgeld, de boeken, en op kot gaan of pendelen nog steeds moeilijk liggen, zelfs wanneer je een beurs hebt. We kunnen vanuit de faculteit op ten allerminst pleiten tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden en zorgen dat studenten weten waar ze aan tweedehandsboeken kunnen geraken.

In vergelijking met andere faculteiten valt dit zeker mee, maar deze kan altijd lager. Zeker op vlak van kosten van boeken mag men er zeker naar streven deze zo laag mogelijk te houden en ook hier de mogelijkheid van tweedehands boeken open te houden.

Niet akkoord. De kost ligt niet te hoog. In Vlaanderen wordt de kost al sterk gedrukt en in Europa behoren we tot het gemiddelde.

Niet helemaal akkoord. Als je als student of wanneer je ouders een beperkter inkomen hebben, dan heb je een studietoelage en lager inschrijvingsgeld. Het zijn de ‘randzaken’ die te duur zijn. Dan denk ik aan een kot huren. Prijs openbaar vervoer, wanneer je 26 + bent is een abonnement voor de trein voor eenzelfde traject 1400 euro terwijl - 26-jarige studenten een kleine 300 euro betalen. NMBS wil het inschrijvingsattest van een 26-plusser niet aanvaarden. Sommige boeken zijn ook duur en wanneer je PowerPoints afdrukt en er zijn elke les 100 slides loopt dit ook snel op!

Armoede is een te groot taboe. Maar het is ook een enorme last voor veel studenten. Deze last is verbonden aan het risico op een hogere uitval van studenten. Omdat academische prestaties in de eerste plaats afhankelijk moeten zijn van verdienste, is het noodzakelijk om armoede opnieuw op de agenda te zetten. Dit betekent dat er concrete onderhandelingen moeten plaatsvinden om de groeiende noden van studenten tegemoet te komen

Grensoverschrijdend gedrag

'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan' -> Akkoord/Niet akkoord 

Neutraal. Ik heb persoonlijk geen ervaring of expertise met grensoverschrijdend gedrag, en ik ga niet voor mensen spreken die hier spijtig genoeg wel ervaring mee hebben. Wat ik wel kan doen om mijn steentje bij te dragen bij de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag is om naar wie deze strijd voert te luisteren en hen te steunen, en meer bij te leren over deze problematiek. Ik sluit mij ook aan bij de eis om werk te maken van een externe tuchtcommissie tegen grensoverschrijdend gedrag op universitair niveau, omdat de huidige interne tuchtcommissie machtshebbers aan de universiteit oneerlijk beschermd tegen de consequenties van hun gedrag.

Niet akkoord. Jammer genoeg ontsnappen we als universiteit en faculteit niet aan grensoverschrijdend gedrag. Onze universiteit hoort een plek te zijn waar iedereen zich thuisvoelt en dus ook zijn of haar grenzen kan stellen. Er is reeds aan onze faculteit een vertrouwenspersoon, maar ik vrees dat die nog niet voldoende gekend. De bekendheid van deze persoon is dus nodig.

Akkoord. De faculteit doet voldoende om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, hier een te grote focus op leggen zou leiden tot een heksenjacht.

Niet akkoord. En dan denk ik aan de verhalen die recent in de media gekomen zijn. Zaken moeten sneller afgehandeld worden.

Het is absoluut noodzakelijk om een veilige en respectvolle omgeving te creëren voor zowel studenten als personeel. Tot op vandaag zijn er te weinig maatregelen genomen om de risico’s op machtsmisbruik en straffeloosheid daaromtrent weg te werken. De universitaire beslissingsstructuren omtrent machtsmisbruik zijn niet transparant, partijdig, nalatig, inefficiënt en werken machtsmisbruik in de hand. Grondige hervormingen hierin zijn absoluut noodzakelijk. Deze hervormingen kunnen niet plaats vinden zonder de inspraak van studenten en studentenvertegenwoordigers.

Studentenvertegenwoordiging

'Stuvers zijn voldoende zichbaar aan de UGent.'

Eerder niet akkoord. Wat duidelijk is dat Studentenvertegenwoordigers meer zichtbaarheid moeten hebben dan dat nu het geval is, maar ik denk niet dat met de vinger wijzen constructief is. Niet alleen zijn er weinig kandidaten voor de verkiezingen, in mijn ervaring kennen veel te weinig mensen ook hun facultaire studentenraden, de GSR, en vooral de StuVers in de commissies die juist het dichts bij de studenten zouden moeten staan. Ook is het moeilijk voor studentenvertegenwoordigers om zichtbaar te zijn als het te moeilijk is voor hen om hun invloed te laten tonen in het beleid. Als StuVer wil je natuurlijk samenwerken met de professors en het bestuur, maar dan moeten ook alle partijen bereid zijn tot compromis.

Niet akkoord. Onze faculteit doet haar best om stuvers zo veel mogelijk te betrekken bij het nemen van  beslissingen. Zo hebben we bijvoorbeeld tweewekelijks een facultair overleg tussen StuRa, de studentenraad, en de medewerkers van de faculteit. Hierop bespreken we alle opmerkingen we van studenten krijgen. Toch heb ik het gevoel dat we als stuvers nog onvoldoende zichtbaar zijn. Het is heel belangrijk dat studenten weten dat ze bij ons terecht kunnen. We moeten dus verder inzetten op de zichtbaarheid van studentenvertegenwoordigers.

Stuvers zouden veel meer zichtbaar mogen zijn, zij zijn tenslotte de vertegenwoordigers van de student en zorgen ervoor dat de kloof tussen universiteit en student verkleint.

Akkoord.

Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid maken deel uit van de functie van studentenvertegenwoordiger. Het is daarom belangrijk om hier op consequente wijze op in te zetten. Die zichtbaarheid en aanspreekbaarheid hebben zich in de Covid-19 periode vooral online gesitueerd. Het is van belang om opnieuw in te zetten op ‘echte’ contact momenten. We zijn immers mensen van vlees en bloed. We hebben van tijd tot tijd nood aan contact. Hopelijk wakkeren de ‘echte’ contact momenten de kracht aan van studenten om hun toekomst mee vorm te geven.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Studenten kunnen moeilijk participeren als ze niet eens op de hoogte zijn van hoe ze kunnen participeren, dus ik zou vooral inzetten om de StuVers in de commissies zichtbaarder te maken omdat zij het dichts bij de studenten staan. Ook meer reclame helpt, zij het meer gebruik van sociale media, en in mijn mening zeker meer voor de lessen komen spreken om de algemene kennis over het StuVerschap te verhogen. Ik zal ook persoonlijk mijn medestudenten betrekken bij het beleid aan de faculteit zodat hun stem gehoord wordt. Door gebruik te maken van mijn facebookpagina en fysiek studenten aan te spreken en te verbinden met elkaar hoop ik hier te helpen.

Gezien dit een daling is die wij bijvoorbeeld bij Politeia niet waarnemen, lijkt het mij een goed idee om nog veel meer in te zetten op contact met de faculteit en met verenigingen. Ook denk ik dat (eerstejaars)studenten vaak niet zullen staan springen voor studentenparticipatie als vaag begrip, maar zullen zij vaak wel een mening hebben over specifieke issues aan de faculteit. Daarom lijkt het mij cruciaal studentenparticipatie zo laagdrempelig mogelijk te houden en de mogelijkheid te creëren om studenten te horen over bepaalde topics, waarover bijna iedereen een mening heeft. Voor de faculteit politieke en sociale wetenschappen zou dit tussentijds toetsen kunnen zijn. Om deze mening naar boven te laten komen kunnen bevragingen of polls tijdens lessen georganiseerd worden

Meer aandacht besteden vanuit de universiteit aan de stuvers en de verkiezingen. Sinds corona is het engagement wat gaan liggen, met wat aansporing zal dat terug verbeteren.

Misschien op voorhand duidelijk maken wat het zal innemen qua tijd. Ook duidelijk maken tijdens de periode waarin je kandidatuur kan indienen hoeveel kandidaturen al ingediend zijn voor elke functie. Als mensen hadden geweten dat bepaalde functies echt niet goed ingevuld raakten gingen sommige mensen misschien ook deelnemen.

Studentenparticipatie is dus belangrijk. Want niet alleen bepaalt de universiteit de studenten, maar ook de studenten bepalen de universiteit. Dat is een bron van kracht die nodig is om aan te wenden om je belangen te verdedigen. Studentenparticipatie kan belonend zijn op tal van vlakken, maar soms knelt het schoentje om een gezonde balans te vinden tussen studeren – werk – vrije tijd. Om studentenparticipatie te stimuleren en de student te vergoeden voor zijn tijd en energie is een vrijwilligersvergoeding een belangrijke stap voorwaarts.

Faculteitsspecifieke vragen

Wat zou er voor jou zeker moeten veranderen aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen?

Het verbaast mij dat het maatschappelijk debat en vooral de maatschappelijke participatie op ten minst bij generatiestudenten niet uitzonderlijk hoog is aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen. Maatschappelijk engagement in welke vorm dan ook draagt direct bij aan het ontwikkelen van nodige of handige kennis en ervaring voor de opleidingen aan onze faculteit.

Ik vind dat we als faculteit dus studenten meer moeten aanmoedigen om zich te engageren, zij het in hun studentenkring, als studentenvertegenwoordiger, of door maatschappelijk en/of politiek actief te zijn. Studenten moeten dus genoeg tijd en mogelijkheden hebben om zich te kunnen engageren en ervaring op te doen die hen zal helpen bij hun opleiding en hun carrière.

Het meest problematische gegeven aan onze faculteit is in mijn ogen het laptopverbod tijdens politicologie. Doordat de prof in kwestie zijn lessen in kwestie niet wil opnemen, is er geen optie voor studenten om deze lessen met laptop te volgen. Dit is problematisch gezien de universiteit net volledig in teken staat van je eigen weg zoeken en je eigen methode vinden. (Iets met durf denken enzo, maar dan liefst wel zonder laptop, want de 21ste eeuw, daar doen we niet aan mee.) Studenten met een bijzonder statuut mogen wel notities nemen op hun laptop. Hierdoor worden zij extreem zichtbaar in de faculteit en dit werkt nodeloos stigmatiserend.

Er moet meer vrijheid gegund worden aan de studenten, dit door minder verplichte deadlines en beschikbare lesopnames voor elk vak.

Afschaffing van de tussentijdse toetsen. Het zal de uitstellers niet sneller activeren, de mensen die faalangst hebben krijgen de kans niet rustig te wennen aan de unief, maar zijn al heel snel in een paniekmodus. Plus het zorgt ervoor dat je in de weken voor en tijdens de tussentijdse toetsen moeilijker de lessen kan bijhouden. Want wees eerlijk, een dag heeft altijd maar 24 uur en tijdens die weken is een dag echt niet plots langer. Opnieuw bepaalde lessen voorzien zoals vb. Endnote. Rekening houden in het lessenrooster met verplaatsing tussen verschillende campussen, als je een volle dag les hebt zou het ook wel aangenamer zijn als je tijd krijgt eens te eten tussen lessen.

Studenten moeten zich thuis kunnen voelen in hun faculteit. Een belangrijke stap hierbij is het aanstellen van mentoren. Mentoren zijn contactpersonen die in de eerste plaats luisteren naar de verhalen van studenten en hun unieke belevenis van hun studie. Studenten kunnen op die manier hun verhaal kwijt op een laagdrempelige manier. Mentoren hebben bovendien een signaalfunctie naar studentenvertegenwoordiger en geestelijk gezondheidsactoren. Hierdoor kan men actiever, sneller en efficiënter inspelen op de noden van de studenten.

Welke rol zou de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen moeten spelen aan de universiteit? Op welke manier kunnen/moeten zij bijdragen aan het universiteitsgebeuren?

Onze faculteit moet een bastion vormen van studentenparticipatie en een voorbeeld geven van hoe we een constructief maatschappelijk debat kunnen voeren. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zich te engageren op een manier die direct bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkelingen en de vaardigheden die nodig of zeer behulpzaam zijn in hun opleiding en latere carrière.

Onze faculteit is erg maatschappijgericht. We hebben dan ook heel wat experten. Ik denk daarom dat we als faculteit zeker het voortouw kunnen nemen in discussies die over deze thema's gaan. En de universiteit dwingen een positie in te nemen bij belangrijke maatschappelijke discussies die daarom vragen.

De faculteit moet ervoor zorgen dat iedereen bewust is van zijn omgeving en daar kritisch en rationeel kan mee omgaan, zij moet kwalitatieve studenten leveren die zowel nieuwsgierig zijn als geëngageerd. De faculteit kan instaan om zowel engagement als kritisch denkvermogen te bevorderen.

Ik denk dat deze faculteit al een rol speelt binnen UGent en dan denk ik voorbeeld aan het uitvoeren van onderzoek m.b.t. gelijkheid, politieke voorkeuren… Dus vooral verder actief onderzoek doen.

Daarnaast moet de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen initiatieven nemen om bruggen te bouwen naar andere faculteiten. Multiperspectivisme en interdisciplinariteit zijn niet alleen belangrijke waarden in een creatief intellectueel klimaat, het brengt ook innovatiemogelijkheden voort voor studenten.

Er zijn verder nog verschillende concrete zaken waarover de faculteitsraad zich kan buigen, zoals meer openingsuren van faculteitsbibliotheek, het inrichten van een stille/prikkelarme ruimte, toegankelijke financieringsmogelijkheden voor opleidingsgebonden excursies, meer planten, een hond, gemeenschappelijke maaltijden met personeel, werkgroepen omtrent diversiteit én natuurlijke allerhande voorstellen vanuit studenten zelf via een centrale webpagina.

 

Jarne Van Severen en Vasiliki Tsaklidou zijn ook kandidaat-stuver voor deze faculteit. Zij werden gecontacteerd voor dit artikel, maar antwoordden voorlopig niet op onze berichten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen